KR4d0042 盱江集-宋-李覯 (master)


[003-1a]
賢太守之為邦崇鄕賢風後學凡以因敬梓者之心
而教易行肆泰伯先生於我旴有常祀七八年來乃
或撤厥祠亭為堂偪厥宰壠為院而置先生於雜祀
&KR0972然不知有先生惟先生嘗言人於夫子之道不
聞之是無耳也不見之是無目也不言之是無口也
不學之不思之是無心無精爽也今有仕是邦而不
知有先生不亦猶之無耳目口心精爽者乎往弗諌
景定𥘉元太守雪軒魏矦峙祠墓乃復建亭朔吿必
躬頓異乎前時觀又取遺書讀嘆其言足經世興太
平獨恨年譜有闕遺字畫有訛脫更與旴之士參以
[003-1b]
它書讎正二年鋟之梓其将以開世之無耳目口心
精爽人矣乎予方服侯之為㑹
天子嘉侯治状改守袁州因誦泰伯袁學記爾袁得
賢君之句而有感遂書其後三年上巳日里中子張
淵㣲敬書
[003-2a]