KR4d0042 盱江集-宋-李覯 (master)


[002-1a]
 建昌府重修李泰伯先生墓記
 生而必死聖賢無異扵衆人也死而不
 亡與天地並乆日月並明其惟聖賢乎
 泰伯先生其亦聖賢之徒乎先生姓李
 氏諱覯字泰伯學通五經尤長扵禮以
 文辭自立其言大而正郡治北有鳯凰
 岡先生剏書院其下學者餘千人南豐
 曽子固其髙弟也范公仲淹余襄公靖
 交薦之召為太學說書卒年五十一葬
 鳯凰岡之麓寳祐二年郡守楊鎮立興
 文堂以祀之開慶元年郡守曽埜更其
[002-1b]
堂曰思賢右立旴江書院仍舊名也書
 院廢而先生之墓墟矣成化三年春長
樂謝公士元来守郡夣先生對浮大白
飲覺而異之翌曰有白于府曰盗發先
 生墓矣太守具棺衾将易葬焉啓壙視
 之二大白宛然夣中見者夣方解扵是
 議請祠如故事㑹吏部主事左公賛以

命下立祠塋南名曰景賢賜以少牢春暮
 行禮歲如初又募閩石工大營塚壙壙
 以石為之壙中髙五尺廣視髙損一深
[002-2a]
 視廣倍之中甃加堊外固以石前廣若
 堂繚以周垣湖西羅倫瓣香謁之太守
 述其夣曰先生之殁距今四百十三年
 矣而精神感通有如此者蘇子曰不依
 形而立不恃力而行不待生而存不随
 死而亡者其此之謂乎回視煙草中塚
 纍纍然太守嘆曰是庸非人乎哉倫曰
 何獨此也桓山之石驪山之錮庸非人
 乎哉其圖身後者非不至也曽㡬何時
 狐兎穴其傍樵兒牧竪躑躅其中草中
 纍纍者曽不若也方其生也柄一國之
[002-2b]
 雄擅四海之富何求而不遂哉身死而
 遂不保焉何也先生以蔀屋寒夫初無
 一命之榮尺土之富而身後之榮終乎
 天地焉君子其知所擇矣太守曰夫子
 之言雍門周不如也請告邦人庻有聞
 先生之風者
 成化八年壬辰春三月朔旦立石
賜進士及第翰林國史脩撰永豐羅倫撰