KR4d0037 伐檀集-宋-黃庶 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部三
 伐檀集    别集類二宋/
 提要
  臣/等謹案伐檀集二巻宋黄庶撰庶字亞夫
  分寧人慶厯二年進士厯佐一府三州皆為
  從事後終于攝知康州黄庭堅之父也江西
  詩𣲖奉庭堅為初祖而庭堅之學韓愈實自
  庶先倡其和柳子玉十詠中怪石一首最為
[000-1b]
  世所傳誦然集中古體諸詩並戞戞自造不
  蹈陳因雖魄力不及庭堅之雄濶運用古亊
  鎔鑄煎裁亦不及庭堅之工妙而生新矯㧞
  則取徑畧同先河後海其淵源要有自也惟
  開巻近體諸詩乃多不工觀集中吕造許昌
  十詠後序稱造天聖中為許昌掾取境内古
  跡之著者為十詠其時文章用聲律最盛哇
  淫破碎不可讀其于詩尤甚士出于其間為
[000-2a]
  詞章能主意思而不流者固少而最難云云
  然則庶當西崑體盛行之時頗有意矯其流
  弊故謝崔象之示詩稿一首有淡泊路久茀
  共約鋤榛菅之句擬歐陽舍人古篆一首有
  蘇梅鸞鳯相上下鄙語燕雀何能羣之句原/注
  蘇子美梅聖/俞同有此詩而其古文一巻亦古質簡勁頗
  具韓愈規格不屑為駢偶纎濃之詞其不甚
  加意于近體盖由于此非其才有不逮也其
[000-2b]
  集自宋以來即附刻山谷集末然子雖齊聖
  不先父食古有明訓列父詩于子集之末于
  義終為未恊故今析之别著錄焉乾隆四十
  六年十二月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀
[000-3a]
伐檀集序
江夏黄庶字亞夫其少而學也觀詩書以来至扵忠臣
義士竒功大節常恨身不出扵其時不得與古人上下
其事每輒自奮以為苟朝得位夕必行之當使後之人
望乎已若今之慕乎古也既年二十五以詩賦得第一
歴佐一府三州皆為從事踰十年郡之政巨細無不與
大抵止扵簿書獄訟而已其心之所存可以效扵君可
以補扵國可以資扵民者曾未有一事可以自見然而
[000-3b]
月廩於官粟麥常兩斛而錢常七千問其所為乃一常
人皆可不勉而能茲素餐昭昭矣暇日發常所作藁草
得數百篇覽初省末散亡居多其存者或失首與尾或
竄乙斷裂不可讀因取其完者以類相從而編焉題之
曰伐檀集且識其愧然其性嗜文字若有病癖未能無
妄作後来者皆附於篇之末云時皇祐五年十二月青
社自序
 伐檀集序