KR4d0006 忠愍集-宋-寇準 (master)


[004-1a]
再開萊公詩集後序
萊公兩朝大臣勲業之盛掀天掲地人皆知有
其名而徃徃或不知有其詩何也蓋勲業有以
揜之也伊尹之訓周公之誥著在方冊表裏典
謨而自古及今論文者必曰孔孟而不曰伊周
蓋伊周之可稱在於興啇輔周訓誥之作不足
道也公清才雅韻冠絶一世播於篇什平淡淳
正得風雅之體自其少年從仕以至立朝退處
[004-1b]
懽愉逸樂激烈憤惋無不並見於詩太原范伯
純始收什鍽録分爲三卷舂陵得之尤其後也
蓋公晚年遷謫甞至舂陵邦人思慕不忘由是
建樓畫像以崇朝夕然而詩編之傳家不百一
焉逮宣和間王公次翁來茲曳組景仰前脩因
取舊集刋板以傳士夫皷舞以相夸詫而舂陵
景物由是増輝矣近時楊守亦即舊板重加
䢴治至此未㡬而字之浸㓕者復且過半斆適
[004-2a]
茲承之政事之餘取而閲之深恐浸以失真復
命校正鳩工一新焉昔白居易謂劉禹錫之詩
在處應有神物護持禹錫一文人徒以句韻之
工識者竒之尚且如此况公文章所在當如何
哉吾又知自有不可得而漫滅者存焉爾隆興
改元七月 日長樂辛斆書
[004-2b]
[004-2b]
予昔時録藏宋萊國忠愍公詩迄今㡬四十年
懼其字畫磨㓕而未可以言乆也且公爲華之
下邽人予忝郷曲之末方圖刻之轉相流布俾
公口齒膏馥霑𬒳後人而力未能近攝三原縣
事零陵蔣君鏊至㑹予于歸來之堂話及公之
言行傾仰切至予因曰家藏公集舊矣出以示
之喜而懐歸遂捐俸以永其傳則其爲學之要
爲政之體可以見矣時嘉靖乙未歳春正月丁
[004-3a]
卯平川野逸王承𥙿記