KR4c0111 浣花集-唐-韋莊 (master)


[011-1a]
欽定四庫全書
 浣花集補遺目録
 乞彩牋歌
 詠白牡丹
 長安清明
 咸陽懐古
 悼亡姬五首
 平陵老將
[011-1b]
 春陌二首
 春愁
 嵗宴同左生作
 和同年韋學士華下途中見寄
 傷灼灼
 漢州
 秋霽晩景
 和人春暮書事寄崔秀才
[011-2a]
 古離别
 邊上逢薛秀才話舊
 飲散呈主人
 使院黄葵花
 搖落
 奉和觀察郎中春暮憶花言懐見寄四韻之什
 奉和左司郎中春物暗度感而成章
 少年行
[011-2b]
 令狐亭
 閨月
 閨怨
 上春詞
 𢷬練篇
 雜體聨錦
 長安春
 撫盈謌
[011-3a]
 贈峨嵋山彈琴李處士
 江皋贈别