KR4c0102 唐英歌詩-唐-吳融 (master)


[004-1a]
唐英歌詩跋
吳子華越州人與韓偓同學久困名塲龍紀元年同舉
進士又同直玉堂故韓詩云二紀計偕勞筆研一朝宣
入掌絲綸落句云語餘相聚却酸辛懐昔叙懇感慨
係之矣歴官始末詳見本傳隴右李巨川才甚敏儕輩
惟子華對壘一日昭宗至華清宫賜華帥韓建御容一
軸時巨川為建掌書記草謝表示子華中有彤雲似葢
以長隨紫氣臨關而不度之句子華讀罷立成一篇其
[004-1b]
畧曰霧開五里容諧披睹之心掌拔一峯兼助捧持之
力巨川賞歎不巳壬戌卜居閿鄉與貫休上人結方外
交互多酬寄琴川毛晉識
集中有送僧歸破山寺云萬里指吳山高秋杖錫還别
來雙闕老歸去片雲閒師在有無外我嬰塵土間居然
本相别不要慘離顔此詩邑乘失載余渭陽豈庵先生
嘗拈山居第四絶云無隣無里不成村水曲雲重掩石
門何用深求避秦客吾家便是五陵源懸之座右日夕
[004-2a]
歌之且笑南陽劉子驥多事可稱詩林嘉話晉又識
唐書本傳
吳融字子華越州山隂人祖翥有名大中時觀察使召
以署吏不應帥高其槩言諸朝賜號文簡先生融學自
力富辭調龍紀初及進士第韋昭度討蜀表掌書記遷
累侍御史坐累去官流浪荆南依成汭久之召為左補
闕以禮部郎中為翰林學士拜中書舍人昭宗反正御
南闕羣臣稱賀融最先至于時左右歡駭帝有指授疊
[004-2b]
十許稾融跪作詔少選成語當意詳帝咨賞良厚進户
部侍郎鳳翔刼遷不克從去客閿鄉俄召還翰林遷承
㫖卒官