KR4c0097 朱慶餘詩集-唐- (master)


[000-1a]
朱慶餘詩集目録
 泛溪 宿陳處士書齋
 上宣州沈大夫 杭州送蕭寶校書
 送盛長史 宿道士觀
 湖州韓使君置宴 題僊遊寺
 宫詞 公子行
 送陳摽 尋古觀
 南嶺路 陪李使君宴
 上張水部 西池與賈㠀納涼
 上汴州令狐相公 送于中丞
[000-1b]
  送淮隂丁明府 送韋校書
  上江州李史君 懷田少府
  宿韓協律宅 宿姚少監宅
  震爲蒼筤竹 題青龍寺
  送滕庶子 題姚主簿㕔壁
  送張景宣 送顧非熊
  送韋繇校書 尋賈㠀所居
  題毗陵上人院 送李侍御入蕃
  望蕭關 送韓校書
  題寄王袐書 山居
[000-2a]
 重過惟貞上人院 過普照寺
 題任處士幽居 送僧謁李司空
 別李侍御 呈陸𥙷闕
 過曉上人院 送僧遊縉雲
 贈道者 盧録事山亭
 送品上人入秦 題薔薇花
 題胡氏溪亭 看濤
 和劉補闕十首 上翰林蔣防舎人
 上翰林李舎人 題章正字新居
 送李餘及第歸蜀 送唐中丞
[000-2b]
 過舊宅 送白舎人
 題崔駙馬林亭 贈韓協律
 白蕭關望臨洮 送崔約
 羽林郎 歸故園
 同友人看花 種花
 寄李侍御 登望雲亭招友
 劉補闕西亭晚宴 送羅少府
 林下招胡長官 題玢寺主院
 尋僧 題王丘長史宅
 寄劉少府 哭胡遇
[000-3a]
  自述 昆明池泛舟
  送崔拾遺 酬李處士見贈
  送僧遊温州 夢謝亭
  河亭 送呉秀才
  和嚴郎中遊南溪 讌別盧侍御
  酬于訢校書見貽 送石協律
  遊新興寺 送馬秀才
  贈律師院 送僧往台嶽
  送惠雅上人 別淮南李書記
  送祝秀才 過孟浩然舊居
[000-3b]
  送虚上人 孔尚書致仕
  和新開南溪 送羅先輩
  送陸中丞 送元處士
  呉興新隄 酬蕭貟外見寄
  台州郡齋雙鶴 送竇秀才
  送邵州林使君 送饒州張使君
  題開元寺 望洞庭
  送周判官 塞下曲
  送僧 望早日
  旅中秋月有懷 十六夜月
[000-4a]
  行路難 冬末寄友人
  望九疑 贈陳逸人
  湖中閑夜遣興 題娥皇廟
  送友人赴舉 中秋月
  宿山居 留列洞庭知已
  過洞庭 旅中過重陽
  送人下第歸 叙吟
  塞下感懷 宿江館
  早梅 訪貞上人院
  春日旅次 贈至寂禪師
[000-4b]
  閑居即事 廢宅花
  寄友人 塗中感懷
  贈道者 長安春日野中
  長城 別朱大寄李躔
  酬前 却寄李侍御
  酬前 題錢宇別墅
  上張弘水部 留別盧玄休
  采蓮 都門晚望
  舜井 王中丞留喫枳殻
  登玄都閣 贈鳯翔柳司録
[000-5a]


朱慶餘詩集目録終
[000-5b]