KR4c0067 會昌一品集-唐-李德裕 (master)


[035-1a]
李衞公集訂正明本錯簡六首据全唐文訂正
文集卷十五
請賜仲武詔第十葉前三行入覲之初下應接第十一葉前一行與鄭注交
結至末
論石雄請添兵狀第十一葉前一行仍望約陳許長行制下應接第十一
葉後九行度支權給衣粮至末
請授王宰兼行營諸軍攻討使狀第十一葉後九行尙未安定茂下應
接第十葉前三行茂元縱得痊復至末案明本衍/一茂字
外集卷三
食貨論第九葉後三行壽昌習分誅之事弘下應接第十葉後二行羊析秋
毫之數至末
奇才論第十葉後二行以爲朝恩下應接第十一葉前十行饌因與北門大
將軍王駕鶴等結歡至末
[035-1b]
近倖論第十一葉前十行及開下應接第九葉後三行元致理之要至末