KR4c0063 絳守居園池記-唐-樊宗師 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部二
 絳守居園池記   别集類一唐/
 提要
  臣/等謹案絳守居園池記一巻唐樊宗師撰
  元趙仁舉吳師道許謙三家所注也宗師始
  末具韓愈所作墓誌中是文乃長慶三年宗
  師官絳州刺史即守居搆園池自為之記文
  僻澀不可句讀董逌廣川書跋稱嘗至絳州
[000-1b]
  得其舊碑剔刮劘洗見其後有宗師自釋然
  僅畧註亭榭諸名其文仍不盡可解故好竒
  者多為之註据李肇國史補唐時有王晟劉
  忱二家注今並不傳故趙仁舉補為此注皇
  祐癸丑吳師道以為疎漏為補二十二處正
  六十處延祐庚申許謙仍以為未盡又補正
  四十一條且謂宗師本記守居之園池舊注
  兼守居言故多誤至順三年師道得謙之本
[000-2a]
  又重加刋定復為之跋稱校此文二十年屢
  經竄易亦未得為定稿葢其字句皆不師古
  不可以訓詁考證不過據其文義推測鈎貫
  以求通文僅七百七十七字而衆説紛紜終
  無定論固其宜也以其相傳既久如古器銘
  識雖不可音釋而不得不謂之舊物賞鑑家
  亦存而不棄耳謙稱宗師之文傳者僅此篇
  今考宗師别有越王樓詩序載計有功唐詩
[000-2b]
  紀事中其僻澀與此文相類謙葢偶未及檢
 國朝仁和孫之騄始合二篇而註之題曰樊紹述
  集註今别著于録云乾隆四十六年四月恭
  校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
      總 校 官臣/陸 費 墀