KR4c0031 杼山集-唐-釋皎然 (master)


[000-1a]
敕浙西觀察使 牒湖州
   當州皎然禪師集
牒得集賢殿 御書院牒前件集庫内無本交闕進
奉牒使請速寫送院訖垂報者牒州寫送使者故牒
    貞元八年正月十日牒
    都團練副使權判兼侍御史李元
    使潤州刺史兼御史中丞王緯
[000-1b]
  呉興晝上人集序
    朝議郎大夫守湖州刺史于頔撰
詩自風雅道息二百餘年而騷人作其㫖愁思其文
婉麗亡楚之變風歟至西漢李陵蘇武始全為五言
詩體源扵風流於騷故多憂傷離逺之情梁昭明所
撰文選録古詩十九首亡其名氏觀其詞葢東漢之
世亦李蘇之流也洎建安中王仲宣曹子建鼓其風
晉世陸士衡潘安仁揚其波王曹以氣勝潘陸以文
尚氣勝者魏祖興武功扵二京巳覆文尚者晉武亡
帝圗於五胡肇亂觀其人文興亡之蹟人焉瘦哉人
焉瘦哉宋髙祖平桓玄定江表文帝繼業五十年間
[000-2a]
江左寧謐魏晉文章鬰然復興康樂侯謝靈運獨歩
江南俯視潘陸其文炳而麗其氣逸而暢驅風雷於
江山變晴昏於洲渚烟雲以之慘淡景象為其澄霽
信江表之文英五言之麗則者也迨于齊世宣城守
謝玄暉亦得其詞調涵於氣格不侔康樂矣梁陳巳
降雖作者不絶而五言之道不勝其情矣有唐呉興
開士釋皎然字清晝即康樂之十世孫得詩人之奥
㫖傳乃祖之菁華江南詞人莫不楷範極扵緣情綺
靡故詞多芳澤師古典制故律尚清壮其或發朙玄
理則深契眞如又不可得而思議也貞元壬申歲余
分刺呉興之眀年集賢殿御書院有命徴其文集余
[000-2b]
遂 而編之得詩筆五百四十六首分為十卷納扵
延閣書府上人以余嘗書述論前代之詩遂託余以
集序辭不獲巳畧志其變上人之植性清和禀質端
懿中秘空寂外開方便玅言説於文字了心境扵定
慧又釋門之慈航智炬也余游方之内者何足以扣
玄關謝氏世為詩人豈佛書所謂習氣云爾