KR4c0028 顏魯公集-唐-顏眞卿 (master)


[003-1a]
顏魯公文集
        錫山安國刋
 卷之三
 表下并批答
  謝贈官表
臣某言伏奉二月十七日恩制臣亡祖故曺王屬曺
王晉王侍讀先臣昭甫特䝉聖恩超贈使持節華州
諸軍事華州刺史天慈錫類泉壤䟽榮捧戴殊私闔
門感慶中謝竊以臣亡祖伏膺文儒克篤前烈能讀
三墳五典八索九丘特爲伯父故祕書監先臣師古
[003-1b]
之所賞愛師古每有注釋未嘗不參預焉又與學士
令狐德棻等同侍天皇得備顧問有時無命夭閼盛
年臣亡父故薛王友先臣惟貞亡伯故濠州刺史先
臣元孫等並褓襁苴麻孩提未識飬於舅氏殷仲容
以至成立臣堂兄故衞尉卿兼御史中丞杲卿即元
孫之子及臣兄弟等幸承貽厥之訓遭遇明聖之朝
各以微誠皆䝉殊奬杲卿雖死爲不朽矣臣亦何人
屢叨榮禄夙夜祗懼慚戴巳深不謂霈澤曲霑褒贈
俯及特䝉加等之禮實爲非常之恩感戴屏營萬死
非報無任戰荷之至謹因中使内謁者監張抱誠冒
[003-2a]
死陳謝以聞云云
  批答
 卿之乃祖當爲碩儒既髙倚相之能遂有臧孫
 之後不墜其業在卿之門式覃追逺之恩俾䝉
 貽厥之慶加贈方岳以表哀榮所謝知
  乞御書天下放生池碑額表
臣某言臣聞帝王之德莫大於生成臣子之心敢志
於讃述臣去年冬任昇州刺史日屬左驍衞左郎將
史元琮中使張庭玉等奉宣恩命於天下州縣臨江
帶郭處各置放生池始于洋州興道汔于昇州江寧
[003-2b]
秦淮太平橋凡八十一所恩沾動植澤及昆蟲發自
皇心徧于天下歴選列辟未之前聞海隅蒼生孰不
欣喜臣時不揆愚昧輙述天下放生池碑銘一章又
以俸錢於當州採石兼力拙自書盖欲使天下元元
知陛下有好生之德因令微臣獲廣昔賢善頌之義
遂絹寫一本附史元琮奉進兼乞御書題額以光揚
不朽縁前書㸃畫稍細恐不堪經乆臣今謹據石擘
窠大書一本隨表奉進庶以竭臣下慺慺之誠特乞
聖恩俯遂前請則天下幸甚豈惟愚臣昔秦始皇暴
虐之君李斯邪諂之臣猶刻金石垂於後代魏文帝
[003-3a]
外禪之主鍾繇偏方之佐亦於繁昌立表頌德况陛
下以巍巍功業而無紀述則臣竊耻之謹昩死以聞
伏増戰越云云
  批答
 朕以中孚及物亭盲爲心凡在覆載之中畢登
 仁壽之域四靈是畜一氣同和江漢爲池魚鱉
 咸若卿慎徽盛典潤色大猷能以懿文用刋樂
 石體含飛動韻合鏗鏘成不朽之立言紀好生
 之上德唱而必和自古有之情發于中予嘉乃
 意所請者依
[003-3b]


顏魯公文集卷之三