KR3l0053 道山清話-宋-王暐 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部十二
 道山清話    小說家𩔖一雜事之屬/
 提要
  臣/等謹案道山清話一卷不著撰人名氏説
  郛摘其數條刻之題曰宋王暐案書末有暐
  䟦語云先大父國史在館閣最久多識前輩
  嘗以聞見著館秘錄曝書記并此書為三仍
  嵗兵火散失不存近方得此書于南豐曽仲
[000-1b]
  存家因手抄蔵示子孫後題建炎四年庚戌
  孫朝奉大夫主管亳州明道宫賜紫金魚袋
  暐書則撰此書者乃暐之祖非暐也周煇清
  波雜志稱成都富春坊火詩乃洛名徳之後
  號道山公子者所作亦不言其姓氏書中記
  元祐五年其父為賀遼國正旦使論范純仁
  吕公著事歸奏哲宗哲宗命寄書純仁後純
  仁再相哲宗問曾見李某書否則撰此書者
[000-2a]
  李姓非王姓也然考李燾通鑑長編是年八
  月庚戌命吏部郎中蘇注户部郎中劉昱為
  正旦使供備庫使郭宗顔西京左蔵庫副使
  畢可濟副之後郭宗顔病改遣西頭供奉官
  閤門陸孝立無李姓者在其間而所稱去年
  范純仁出守頴昌吕公著卒於位事考二人
  本傳實均在元祐四年則五年字又不誤不
  審其何故也或蘓字劉字傳寫訛為李歟所
[000-2b]
  記終於崇寧五年則成書當在徽宗時中頗
  詆王安石之姦於伊川程子及劉摰亦不甚
  滿惟記蘓黄晁張交際議論特詳其為蜀黨
  中人固灼可見矣其書皆記當代雜事王士
  禎居易錄嘗譏其誤以兩張先為一然作者
  與張先同時似未可以數百年後之傳聞駁
  當時之目見疑以傳疑不妨並存其説惟記
  陳彭年對真宗墨智墨允出春秋少陽事稱
[000-3a]
  上令秘閣取此書既至彭年令於第幾板尋
  檢果得之云云其説頗誣案春秋少陽篇隋
  志已不著錄彭年安得見之宋秘閣又何自
  有之今考皇侃論語疏條其時陸徳明經典
  釋文邢昺論語疏皆引春秋少陽此條其時
  尚未有昺疏彭年所舉非陸氏書則皇氏書
  耳是則傳聞者失實此書因而誤載也乾
  隆四十六年十月恭校上
[000-3b]
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀