KR3l0030 涑水記聞-宋-司馬光 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部十二
 涑水記聞目録   小説家𩔖一雜事之屬/
 卷一
  四十六條
 卷二
  二十八條
 卷三
  二十九條
[000-1b]
 卷四
  二十一條
 卷五
  十七條
 卷六
  三十六條
 卷七
  二十二條
[000-2a]
 卷八
  三十五條
 卷九
  三十九條
 卷十
  二十七條
 卷十一
  十四條
[000-2b]
 卷十二
  二十五條
 卷十三
  十七條
 卷十四
  二十四條
 卷十五
  十七條
[000-3a]
 卷十六
  三十條
  臣/等謹案涑水記聞宋司馬光撰光有易說
  諸書已著錄是編襍錄宋代舊事起于太祖
  訖于神宗毎條皆註其述說之人故曰記聞
  或如張詠請斬丁謂之𩔖偶忘名姓者則註
  曰不記所傳明其他皆有證驗也間有數條
  不註者或總註于最後一條以括上文或後
[000-3b]
  來傳寫不免有所佚脱耳其中所記國家大
  政為多而亦間涉瑣事案文獻通攷温公日
  記條下引李燾之言曰文正公初與劉道原
  共議取實錄國史旁採異聞作資治通鑑後
  紀今所傳記聞及日記朔記皆後紀之具也
  光集有與范祖禹論修長編書稱妖異有所
  警戒詼諧有所補益並吿存之大抵長編寧
  失于繁無失于略云云此書殆亦是志歟至
[000-4a]
  于記太祖時宋白知舉一事自註云疑作陶
  穀記李迪丁謂鬭鬩一事前一條稱上命翰
  林學士錢惟演艸制罷謂政事惟演乃出迪
  而留謂後一條稱詔二人俱罷相迪知鄆州
  明日謂復留為相种世衡遣王嵩反間一事
  前一條云間旺榮後一條云間剛朗凌招撫
  保州亂兵一事前一條云田况後一條云郭
  逵聞見異詞即兩存其說亦仍通鑑考異之
[000-4b]
  義也王明清玉照新志曰元祐初修神宗實
  錄秉筆者極天下之文人如黄秦晁張是也
  紹聖初鄧聖求蔡元長上章指為謗史乞行
  重修蓋舊文多取司馬文正公涑水記聞如
  韓富歐陽諸公傳及敘劉永年家世載徐徳
  占母事王文公之詆永年常山吕正獻之評
  曽南豐安簡借書多不還陳秀公母賤之𩔖
  取引甚多于是裕陵實錄皆以朱筆抹之盡
[000-5a]
  取王荆公日錄以刪修焉號朱墨本是光此
  書實當日是非之所繫故紹述之黨務欲排
  之然明清所舉諸條今乃不見于書中殆避
  而刋除歟陳振孫書錄解題亦曰此書行世
  久矣其間記吕文靖數事吕氏子孫頗以為
  諱蓋嘗辨之以為非温公全書而公之曽孫
  侍郎伋遂從而實之上章乞毁板識者以為
  譏知當時公論所在不能以私憾抑矣其書
[000-5b]
  宋史藝文志作三十卷書錄解題作十卷今
  所傳者凡三本其文無大同異而分卷則多
  寡不齊一本十卷與陳氏目錄合一本二卷
  不知何人所併一本十六卷又補遺一卷而
  自九卷至十三卷所載往往重出失于刋削
  蓋本光未成之藁傳寫者随意編錄故自宋
  以來即無一定之卷數也今參稽釐訂凡一
  事而詳略不同可以互證者仍存備攷凡兩
[000-6a]
  條複見徒滋宂贅者則竟從删其補遺一卷
  或疑即李燾所謂日記案書錄解題載温公
  日記一卷司馬光熙寧在朝所記凡朝廷政
  事臣僚遷除及前後奏對上所宣諭之語以
  及聞見襍事皆記之起熙寧元年正月至三
  年十月出知永興而止此卷雖皆記熙寧之
  事然無奏對宣諭之語且所記至熙寧十年
  與止于三年亦不符其非日記明甚今仍併
[000-6b]
  入此書共為一十六卷以較舊本卷數雖殊
  要于光之原書無所竄改也乾隆四十六年
  八月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀