KR3j0120 密齋筆記-宋-謝采伯 (master)


[007-1a]
 原䟦
 右宻齋筆記别經史本朝文藝雜書釐為五卷續記
 一巻先公易班東歸晚年著此比鋟梓家塾而字小
 不便老眼舛誤未暇考訂奕楙挈來臨汝欲刻置郡
 齋廼是正魚魯其間至有脫簡者亦復增補使備始
 得為善本一夕夢先公若有喜色謂奕楙曰汝日所
 為吾從旁覘之行又往婺女矣盖大卿兄守婺故也
 嗚呼先公歿六年而精爽炯然託諸夢以詔諸孤一
[007-1b]
 舉措頃在其左右顧不肖何以稱塞惟戰戰兢兢是
 戒是懼而已既刋此書屬兩倅題巻末輙復記此時
 寳祐丙辰孟秋中澣男奉議郎權知撫州軍州兼管
 内勸農營田事節制軍馬奕楙百拜書
 昔歐陽公著歸田録范蜀公作東齋記事皆在辭蟬
 捨冕後盖前軰於文章翰墨若飢食渴飲未嘗一日
 廢非有老壯之分仕止之間也宻齋先生年六十有
 三即弭節杜門淡然無營惟耽玩書史逺紹旁搜今
[007-2a]
 觀筆記一書如武庫乍開戈矛劒㦸犀利森列使人
 毛髮竦竪非胷次千古筆力萬鈞疇克爾歟其視歐
 范二公風流藴藉相似也臨川使君一日出示家集
 且病舊板漫漶字有脫誤將屬太史王公是正之别
 鋟之梓方動念間忽夢宻齋如平生是知公於斯文
 雖神逰八極未能忘情嗚呼其精爽豈不可敬畏哉
 漢韋賢父子以明經位宰相時人為之語曰遺子黄
 金滿籯不如教子一經今宻齋獨以文印傳子孫而
[007-2b]
 使君又克成先志是亦韋氏一經之教由此觀之君
 家之福未艾也寳祐丙辰季夏朔日通直郎通判撫
 州軍州兼管内勸農營田事成公䇿識