KR3j0087 宋景文筆記-宋-宋祁 (master)


[004-1a]

右筆記三㢧以數本參訂粗少舛午景文公議論考據
精切如此然前輩猶有一二可疑如骨䒳字盖檛字古
作䒳嘗飾以骨故曰骨䒳後世吏文略去卝又䒳朶二
聲相近故譌為朶耳鮑照因武曌而改為昭非誤用也
冉耕字伯牛而古犁字亦從牛則牛耕不始於漢矣栘
者今郁李也非開而反合者也酈道元水經注云薛瓉
注漢書則謂臣瓉為于瓉者非也集韻一書乃景文公
[004-1b]
與諸公出朴字匹角切與樸同今謂朴無樸音何耶卯
乃古卿字又音韲今謂卯本栁字又何耶衎既加㸃勘
又以所聞於前輩者識其後寳慶二年四月初吉上虞
李衎謹書