KR3j0083 封氏聞見記-唐-封演 (master)


[001-1a]
欽定四庫全書
 封氏聞見記卷一     唐 封演 撰
   道教
本自黄帝至老君祖述其言故稱為黄老之學戰國時
禦㓂蒙莊之徒著書咸以黄老為宗師禦冦天瑞篇引
黄帝之書曰谷神不死是為元牝元牝之門是為天地
根綿綿若存用之不勤此章黄帝之言而存五千之内
則老氏所書同出已明矣其後學道學儒學墨諸家分
[001-1b]
明各為一教漢武帝進用儒術黄老由是見廢後漢桓
帝夢見老子詔陳相孔壽立廟於苦縣刻石為銘今一/本
作/太亳州真源縣即古楚縣賴鄉也漢時屬陳國郭縁生
述征記云老子廟中有九井汲一井八井皆動即其地
也國朝以李氏出自老君故崇道教髙祖武徳三年晉
州人吉善行於羊角山見白衣老父呼善行謂曰為我
語唐天子吾是老君即汝祖也今年無賊天下太平髙
祖即遣使致祭立廟于其地遂改浮山縣為神山一作/神仙
[001-2a]
縣拜善行為朝散大夫髙宗乾封元年還自岱嶽過真
源縣詣老君廟追尊為𤣥元皇帝𤣥宗開元二十一年
親注老子道徳經令學者習之二十九年兩京及諸州
各置𤣥元皇帝廟京師號𤣥元宫諸州號紫極宫尋改
西京𤣥元宫為太清宫東京𤣥元宫為缺二/字以下/缺
   儒教
缺十五字/           復以諸生多不
精勵遂廢州縣學京師惟留國子生七十二人煬帝即
[001-2b]
位復興教誘國朝以來州縣皆有博士縣則州補州則
吏曹授焉然博士無吏職惟主教授多以醇儒處之衣
冠俊乂一作/俊人恥居此任元宗時兩京國學有明經進士
州縣之學絶無舉人於是勅停鄉貢一切令補學生然
後得舉無何中原有事乃復為鄉貢州縣博士學生惟
二仲釋奠行禮而已今上登極思宏教本吏部尚書顔
真卿奏請改諸州博士為文學品秩在參軍之上其中
下州學一事已上並同上州每令與司功參軍同試貢
[001-3a]
舉並四季同巡縣㸃檢學生課其事業博士之為文學
自此始也流俗婦人多於孔廟祈子殊為䙝慢有露形
登夫子之榻者後魏孝文詔孔子廟不聽婦人合雜祈
非望之福然則聾俗所為有自來矣
 
 
 
 
[001-3b]
 
 
 
 
 
 
 
 封氏聞見記卷一