KR3j0083 封氏聞見記-唐-封演 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部十
 封氏聞見記目録  雜家類三雜説之屬/
 卷一
  道教
  儒教
 卷二
  文字
  典籍
[000-1b]
  石經
  聲韻
 卷三
  貢舉
  制科
  銓曹不全/
  風憲闕/
 卷四
[000-2a]
  尊號
  運次
  降誕
  金鷄
  露布
  匭使
  定諡
  明堂
[000-2b]
  武監
  漳瀆
 卷五
  鹵簿
  公牙
  官銜
  頌徳
  壁記
[000-3a]
  豹直
  燒尾
  花燭
  第宅
  巾幞
  圖畫
  長嘯
 卷六
[000-3b]
  飲茶
  打毬
  拔河
  繩妓
  石誌
  碑碣
  羊虎
  紙錢
[000-4a]
  道祭
  忌日
 卷七
  視物近逺
  海潮
  北方白虹
  西風則雨
  松柏西向已上/闕
[000-4b]
  蜀無兔鴿不全/
  月桂子
  石鼓
  弦歌驛
  髙唐館已上/又闕
  温湯增/
 卷八
  厯山
[000-5a]
  二朱山
  繹山
  羑里城
  文宣王廟樹
  孟嘗鑊
  佛圖澄姓
  巨骨
  大魚腮
[000-5b]
  竊蟲
  辟厯石
  魚龍畏鐵
 卷九
  剛正
  淳信
  端慤
  貞介
[000-6a]
  謇諤
  抗直
  忠鯁
  誠節
  任使
  禮遣
  遷善
  惠化
[000-6b]
  推讓
  竒政
  掩惡
  解紛
  陵壓
  除蠧
 卷十
  務尚
[000-7a]
  諷切
  歡狎
  袪恡
  脩復
  贊成
  討論
  穎悟
  敏速
[000-7b]
  避忌
  戲論
  失悞
  謬識
  查談
  嘲玩
  慙悚
  狂譎
[000-8a]
  侮謔
  臣/等謹案封氏聞見記十卷唐封演撰演里
  貫未詳考封氏自西晉北魏以来世為渤海
  蓚人然唐書宰相世系表中無演名疑其疎
  屬也書中石經一條稱天寳中為太學生貢
  舉一條記其登第時張繟有千佛名經之戲
  然不云登第在何年佛圖澄碑一條記大厯
  中行縣至内邱則嘗刺邢州卷首結銜題朝
[000-8b]
  散大夫檢校尚書吏部郎中兼御史中丞而
  尊號一條記貞元間事則徳宗時終於是官
  也是書唐宋藝文志通志通攷皆作五卷書
  録解題作二卷殆輾轉傳抄互有分合此本
  十卷末有元至正辛丑夏庭芝跋又有明吳
  岫朱良育孫允伽陸貽典四跋良育跋云自
  六卷至十卷友人唐子畏見借所抄近又於
  栁大中借抄前五卷第七卷中全局俱欠只
[000-9a]
  存末後一紙耳今攷目録所列凡一百一條
  第一卷僅二條不盈兩紙亦似不完第三卷
  銓曹一條闕其末而風憲一條全佚僅存題
  目而已第七卷中視物逺近一條海潮一條
  北方白虹一條西風則雨一條松柏西向一
  條皆全佚蜀無兔鴿一條佚其前半月桂子
  一條僅完具其下石鼓一條弦歌驛一條又
  闕髙唐館一條闕前半其下温湯一條又闕
[000-9b]
  其末而目録此條之下注增字亦非良育所
  謂僅存末一頁者中間又頗多闕字允伽跋
  稱借秦酉巖本重校意其與朱本小異歟然
  稱朱跋從秦本録出則又不可解疑久無刋
  本遞相繕寫又非復朱氏之舊矣唐人小説
  率涉荒怪此書獨語必徵實前六卷多陳掌
  故七八兩卷多記古跡及襍論均足以資考
  證末二卷則全載當時士大夫軼事嘉言善
[000-10a]
  行居多惟末附諧語數條而已其中音韻一
  條記唐韻部分為陸法言之舊其同用獨用
  則許敬宗所定為諸書之所未言文字一條
  論隷書不始程邈援水經注為證明楊慎矜
  為獨見者乃演之所已言又顔真卿韻海鏡
  源無傳本此書詳記其體例知元陰時夫韻
  府羣玉實源於此而周亮工書影稱真卿取
  句首字不取句末字者其説為杜撰欺人併
[000-10b]
  知永樂大典列篆隷諸體於字下乃從此書
  竊取其式而諱所自来月中桂一條記桂子
  月中落一聨為宋之問台州詩足證計敏夫
  唐詩紀事駱賔王為僧之妄他所論金雞露
  布鹵簿官銜石誌碑碣羊虎拔河諸條皆源
  委詳明足資攷證唐人説部之中自顔師古
  匡謬正俗李匡乂資暇集李涪刋誤之外固
  罕其比偶矣乾隆四十三年六月恭校上
[000-11a]
   總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
   總 校 官臣/陸 費 墀