KR3j0058 日損齋筆記-元-黃溍 (master)


[003-1a]
日損齋筆記後序
剛也不敏獲受經於宋太史先生之門研窮義理之餘
先生出一編書示剛曰此黄文獻公之所著筆記也公
於天下之書無不讀而要之於至理間嘗侍函丈共讀
新脩宋史無一傳無訛者非官制地里即嵗月事實甚
至連氏名亦或舛誤觀公辯駁之精若此則其平昔考
古之學為何如哉覽此記之大略原缺/知之矣雖中有
一二條摘書其事而不置品評似若無所繫者而洪文
[003-1b]
敏公作容齋五筆凡四十七卷亦往往有如此者或公
别自有見今不敢略去汝其受而藏之剛退而伏讀焉
見其文婉而義深諦玩日不釋手初公之為此書隨筆
而録未及詮次剛因忘其僭踰以𩔖相從分而為三曰
辯經曰辯史曰雜辯既已繕書成卷又以讀其書者不
可不詳知公之為人遂以中書㕘議危公太樸所撰神
道碑及太常博士傅公子通定諡等文以附其後共為
一書夫雜著之有其書尚矣自漢以下各統萃羣見而
[003-2a]
發一義故博雅可觀者衆至唐而纂述者為尤盛惜乎
多雜於龎誕虚誑而閭巷淫䙝荒穢不經之語亦厠其
中而大雅君子有所不道逮宋而文奎啓宿諸老奮興
見於論述灼可以詔後學而𫝊來世若陳后山之談叢
沈存中之筆談宋次道之春明退朝録孫君孚之談圃
洪景盧之隨筆史慶長之學齋佔畢或發明經中奥㫖
或紀事足以補史氏之闕逸嗚呼盛哉公之此書葢可
與之並傳者也公之所著有詩文三十三卷義烏志七
[003-2b]
卷並已刻梓流布於士林間而筆記獨未逺行乃命工
而刋之于梓功告完遂以平昔所聞次第序之於末簡
至於是書所以有功於學者先生於前序中已備論之
矣里後學瀟溪劉剛再拜謹書