KR3j0055 果學紀聞-宋-王應麟 (master)


[021-1a]
 右厚齋王先生困學紀聞二十卷先生諱應麟字伯
 厚自號深寧叟曰厚齋云者鄉人門弟子尊敬之者
 為之也先生平日多著述是編於經𫝊子史各有攷
 據評證於後學足益見聞得鋟諸梓則其益博其𫝊
 逺工費浩事未得遂泰定二年冬十月淛東道憲司
 官行部涖止肅訪之暇詢及是書謂未有刋本為學
 校欠事翰林學士袁先生亦専舉明為宜𫝊逺惠後
 學於是具辭申請之於總府轉逹於憲司宣慰司都
[021-1b]
 元帥府咸是所請乃鳩工度費於學儲給焉工食之
 粟則翰林學士𡊮先生倡助之本學官及岱山長共
 助以足其用凡書者刋者董者觀者莫不以是編得
 𫝊為大喜幸翕然集事嗟夫王先生所為書久不有
 所遇一旦得鋟諸梓王先生之志卒以遂此盖遇鑒
 識之明主張之力作成之功而然也刋書成謹識卷
 末俾觀是書而有得者知所自云泰定二年十二月
 癸卯慶元路儒學教授吴郡陸晉之敘
[021-2a]
 康熙戊午己未間家大人應博學鴻詞之薦入都時
 宇内名宿鱗集而家大人以博物洽聞精於攷據經
 史獨為諸君所推重過從質疑殆無虚日或有問説
 部書最便觀者誰第一家大人曰其宋王尚書困學
 紀聞乎近常熟顧仲恭以演繁露並稱非其倫也由
 是海内始知尊尚此書其後家大人返里門逺近從
 游者各以此書来請丹黄大人皆應之不厭然其本
 特萬歴間刻者不如詠家所蔵慶元路本出尚書兩
[021-2b]
 孫厚孫寧孫手最勝大人自壮至老手自校讎不啻
 五六過訛者正之遺者補之常謂詠曰茍無訛可正
 無遺可補天下之能事畢矣雖古人撰著臻此亦難
 嵗丁丑大人間游江陰從一故家得斷爛鈔本以歸
 較多二十七條其辭簡而義精非尚書萬萬不能為
 也又檢王子充序水經歴引尚書言有云江水東逕
 永安宫南五十一字刋本鈔本都失去因知子充當
 日所見本尤完善亟為増入歎惋者累日其用心之
[021-3a]
 勤如此詠以端憂多暇請鳩工授梓大人復自矻矻
 者彌月乃手之而喜曰續古人之慧命啓来學之博
 聞其在斯乎夫校定書籍故非易自劉向揚雄方稱
 此職世豈有其人哉要事求有據不敢憑臆以決亦
 可矣小子紀其縁起庶以正世之君子詠遂拜而書
 之康熙三十七年嵗在戊寅六月望日男詠謹識