KR3i0019 茶經-唐-陸羽 (master)


[001-1a]
欽定四庫全書
 茶經卷上
             唐 陸羽 撰
  一茶之源
茶者南方之嘉木也一尺二尺迺至數十尺其巴山峽
川有兩人合抱者伐而掇之其樹如𤓰蘆葉如梔子花
如白薔薇實如栟櫚蒂如丁香根如胡桃𤓰蘆木出廣/州似茶至苦
澁栟櫚蒲葵之屬其子似茶胡桃與/茶根皆下孕兆至瓦礫苗本上抽其字或従草或従
[001-1b]
木或草木并從草當作茶其字出開元文字者義從木/當作&KR1431其字出本草草木并作茶其字出
爾/雅其名一曰茶二曰檟三曰蔎四曰茗五曰荈周公云/檟苦茶
楊執㦸云蜀西南人謂茶曰蔎郭𢎞農/云早取為茶晚取為茗或一曰荈耳其地上者生爛
石中者生櫟壤下者生黄土凡藝而不實植而罕茂法
如種𤓰三嵗可採野者上園者次陽崖隂林紫者上緑
者次笋者上牙者次葉卷上葉舒次隂山坡谷者不堪
採掇性凝滯結瘕疾茶之為用味至寒為飲最宜精行
儉徳之人若熱渇凝悶腦疼目澁四支煩百節不舒聊
[001-2a]
四五啜與醍醐甘露抗衡也採不時造不精雜以卉莽
飲之成疾茶為累也亦猶人參上者生上黨中者生百
濟新羅下者生髙麗有生澤州易州幽州檀州者為藥
無效况非此者設服薺苨使六疾不瘳知人參為累則
茶累盡矣
  二茶之具
加/反追一曰籃一曰籠一曰筥以竹織之受五升或一
㪷二㪷三㪷者茶人負以採茶也籝漢書音盈所謂黄/金滿籝不如一經顔
[001-2b]
師古云籝竹器/也受四升耳
竈無用突者釜用脣口者
甑或木或瓦匪腰而泥籃以箄之篾以系之始其蒸也
入乎箄既其熟也出乎箄釜涸注於甑中甑不帶/而泥之又以
榖木枝三亞者制之散所蒸牙笋并葉畏流其膏
杵臼一曰碓惟恒用者佳
規一曰模一曰棬以鐵制之或圓或方或花
承一曰臺一曰砧以石為之不然以槐桑木半埋地中
[001-3a]
遣無所搖動
檐一曰衣以油絹或雨衫單服敗者為之以檐置承上
又以規置檐上以造茶也茶成舉而易之
芘莉音杷/離一曰嬴子一曰篣筤以二小竹長三尺軀二
尺五寸柄五寸以篾織方眼如圃人土羅闊二尺以列
茶也
棨一曰錐刀柄以堅木為之用穿茶也
撲一曰鞭以竹為之穿茶以解茶也
[001-3b]
焙鑿地深二尺闊二尺五寸長一丈上作短墻髙二尺
泥之
貫削竹為之長二尺五寸以貫茶焙之
棚一曰棧以木構於焙上編木兩層髙一尺以焙茶也
茶之半乾昇下棚全乾昇上棚
穿音/釧江東淮南剖竹為之巴川峽山紉榖皮為之江東
以一斤為上穿半斤為中穿四兩五兩為小穿峽中以
一百二十斤為上穿八十斤為中穿五十斤為小穿字
[001-4a]
舊作釵釧之釧字或作貫串今則不然如磨扇彈鑚縫
五字文以平聲書之義以去聲呼之其字以穿名之
育以木制之以竹編之以紙糊之中有隔上有覆下有
床傍有門掩一扇中置一器貯煻煨火令煴煴然江南
梅雨時焚之以火育者以其/藏養為名
  三茶之造
凡採茶在二月三月四月之間茶之笋者生爛石沃土
長四五寸若薇蕨始抽凌露採焉茶之牙者發於藂薄
[001-4b]
之上有三枝四枝五枝者選其中枝穎㧞者採焉其日
有雨不採晴有雲不採晴採之蒸之擣之拍之焙之穿
之封之茶之乾矣茶有千萬狀鹵莽而言如胡人鞾者
蹙縮然謂文/也犎牛臆者㢘襜然浮雲出山者輪囷然輕
飈拂水者涵澹然有如陶家之子羅膏土以水澄泚之
謂澄/泥也又如新治地者遇暴雨流潦之所經此皆茶之精
腴有如竹籜者枝榦堅實艱於蒸搗故其形籭簁然上/离
下/師有如霜荷者莖葉凋沮易其狀貌故厥狀委萃然此
[001-5a]
皆茶之瘠老者也自採至於封七經目自胡鞾至於霜荷
八等或以光黑平正言嘉者斯鑒之下也以皺黄坳垤
言佳者鑒之次也若皆言嘉及皆言不嘉者鑒之上也
何者出膏者光含膏者皺宿製者則黑日成者則黄蒸
壓則平正縱之則坳垤此茶與草木葉一也茶之臧否
存於口訣
 
 
[001-5b]
 
 
 
 
 
 
 
 茶經卷上