KR3h0055 清河書畫舫-明-張丑 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部八
 清河書畫舫   藝術類一書畫之屬/
 提要
  臣/等謹案清河書畫舫十二卷明張丑撰丑
  崑山人原名謙徳字叔益後改今名字青父
  號米庵盖丑於萬厯乙邜得米芾寳章待訪
  録墨蹟名其書室曰寶米軒故以自號越嵗
  丙辰是書乃成其以書畫舫為名亦即取黄
[000-1b]
  庭堅詩米家書畫船句也明代賞鑒之家考
  證多踈是編獨多所訂正如宋史米芾𫝊誤
  謂芾卒時年四十八而真蹟流𫝊在四十八
  嵗以後者不一而足深滋疑竇丑則云芾以
  皇祐三年辛邜生以大觀元年丁亥卒年五
  十七正與米芾印記辛邜米芾四字相合足
  糾托克托等之&KR0861其他諸條亦多可依據惟
  是所取書畫題䟦不盡出於手迹多從諸家
[000-2a]
  文集録入且亦有未見其物但據傳聞編入
  者如文嘉嚴氏書畫記内稱枝山翁卷一又
  稱文徵明詞翰二是亦非盡出原蹟之一騐
  其中第三卷之顧野王第五卷之杜牧之李
  陽氷蘇靈芝諸人皆無標目輾轉𫝊寫亦多
  失於校讐然丑家四世収蔵於前代卷軸所
  見特廣其書用朱氏鐵網珊瑚之例於題識
  印記所載亦詳故百餘年來収蔵之家多資
[000-2b]
  以辨騐真偽末一卷曰鑒古百一詩則丑所
  自為米庵詩二十首銘心小集八十一首以
  類相從附於集後第九卷末附刻米芾寶章
  待訪録十二卷末附刻文天祥手札皆非原
  本所有盖鮑氏刋本所增附也鮑氏所刋不
  分卷數但以鸎嘴啄花紅溜鷰尾㸃波緑皺
  十二字標為次第盖用謝枋得文章軌範以
  王侯將相有種乎七字編為七冊之例然麻
[000-3a]
  沙坊本不可據為典要今削去舊題以十二
  卷著録焉乾隆四十六年四月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀