KR3h0053 畫史會要-明-朱謀垔 (master)


[006-1a]
畫史㑹要跋
宗叔隠之氏撰畫史㑹要令不肖符較而授之梓叔于
丹青家能原本伊始以及支裔採摭博而比屬精立諸
小𫝊必甄量品行後及藝事則所尚焉者端自有在不
徒丹青家考鏡已也叔少負竒志力自奮于膏梁紈綺
中好苦吟為山居百詠明枕流潄石之意故其風寄高
脫馳驟筆墨間蚤擅旭素之長更從雙鈎嚮搨探得衛
王遺法今則斯邈宜官皆赴筆端固草書家一大成也
[006-1b]
又移而用之皴斮㸃擢無不爭妙登渉之餘即景成圖
若李營丘高尚書倪迂米顛不必專有宗尚徃徃任其
侔合一時能者驚服其雅不可及雅之屬為清為古為
疎澹而閒逺叔既高介自立無世俗游築寒玉館藝大
竹萬竿軒楹之際冷碧蕭然列古彛鼎圖史吟嘯其間
或韻人墨士茗飲燕談移日不倦非其人而以剥啄來
叔為張廌氏矣叔翰墨名蚤動天下仕宦吾地者多願
與定交而固高泄栁之節其筆可求其人不可見也南
[006-2a]
海蘇紫輿公令新建急一見叔屏騶從徑入竹中乃相
與把臂蘇好叔草書臨倣數月惟肖恱慕若此竟不因
以干牘亦徃徃令來不報謝蘇終于官廉不能具禮獨
叔一人經紀其事曩奔走于令而數數干牘者跡杳然
也我豫章昔有徐孺子風義千載而後叔庶幾焉葢叔
之制行也清而宅心也古惟清惟古則世情都盡無所
於累為疎澹為閒逺而不能自秘于筆墨之間余因述
畫偶舉一二若此至其孝友之篤與人交終始不易禄
[006-2b]
入贏餘多從施散不擇報也以若其情背炎而向于冷
與世人偏其反而曩劍江胡吉甫䟦書史㑹要能備述
之叔著作日冨嵗有成刻兹其崇禎辛未撰也族姪寳
符夢得甫謹䟦