KR3h0038 衍極-元-鄭枃 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部八
 提要
 衍極二卷   藝術類一書畫之屬/
  臣/等謹案衍極二卷元鄭枃撰案何喬逺閩
  書曰枃字子經羅源人㤗定中官南安縣教諭
  與陳旅為文字友著衍極五篇衍極記載三
  篇其書自倉頡迄元代凡古文篆籀以及書
  法之變皆在所論宣撫使齊伯亨採而上之
[000-1b]
  作衍極堂以蔵其書陶宗儀書史㑹要又稱
  其能大字兼工八分盖究心斯藝故能析其源
  流如是也其書載永樂大典中而缺其記載
  三篇别本又載有學書次第書法源流二圖
  永樂大典亦缺然别本字句訛脱文注混淆
  不及永樂大典之精善謹合兩本叅校補遺
  正悞復還舊觀其注為劉有定所作有定字
  能靜號原範莆田人其名載林承霖莆陽詩
[000-2a]
  編亦見書史㑹要葢亦文雅之士云乾隆四
  十六年九月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-3a]
衍極原序
書道其大矣斯文興焉世之學者往往務談髙虛謂書
非儒道之要而遂小之軌所以行車也車行而毁其軌
可乎水所以行舟也舟行而廢其水可乎予南游至無
諸城見莆田鄭君子經所著衍極五篇雄文卓論璀錯
玢豳如觀三代器物不可名狀軋芴澶曼如行洞庭之
野不見首尾夷考其說然後知子經得絶學於數千百
載之後曠世竒作也書道其大矣又嘗即其言而求其
[000-3b]
為人為之廢書而歎曰士之負材抱藝莫不欲有為也
修名未立老冉冉其將至平居里巷相接又無足與語
以發舒其所負抱者慨古道之浸邈憤俗尚之益乖乃
悠然獨往自託於著書以鳴其所不能自已者此衍極
之為言所以怫鬱而歔欷也觀是書者又不能無所感
云延祐七年庚申秋九月朔旦京口李齊仲思序