KR3g0046 人倫大統賦-金-張行簡 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部七
 提要
 人倫大統賦一卷  術數類五命書相書之/屬
  臣等謹案人倫大統賦一卷金張行簡撰行
  簡字敬甫莒州日照人禮部侍郎暐之子大
  定十九年進士累官禮部尚書翰林學士承
  㫖太子太傅贈銀青榮禄大夫諡文正事蹟
  具金史本傳行簡世為禮官於天文術數之
[000-1b]
  學皆所究心史稱其文章十五卷禮例纂一
  百二十卷㑹同朝獻禘祫喪葬皆有記録及
  清臺皇華戒嚴為善自公等記藏於家而獨
  不載是書之目黄虞稷千頃堂書目有人倫
  大統賦一冊亦不著撰人姓名惟永樂大典
  所録皆題行簡所撰且有薛延年字夀之者
  為之注序末稱皇慶二年皇慶乃元仁宗年
  號與金時代相接所言當必不誤盖本傳偶
[000-2a]
  然脱漏也其書専言相法詞義頗為明簡延年
  序謂提綱挈領不三二千言囊括相術殆盡
  條目疏暢而有節良非虚譽惟意欲自神其
  術中間不無語渉虚夸此亦五行家附㑹之
  常不足為病至延年之注雖推闡詳盡而于
  不待注而明者亦復槩行贅入冗蔓過甚轉
  不免失之淺陋耳原本卷帙無多而檢勘首
  尾完具當為足本金源著述傳世者稀今特
[000-2b]
  加釐訂著之于録庶考術數者尚得以窺見
  崖畧云乾隆四十六年九月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
      總 校 官臣/陸 費 墀
[000-3a]
原序
夫閱人之道氣色難辨骨法易明骨法者四體之幹有
形象列部分一成而不可變欲識貴賤貧富賢愚夀夭
章章可驗矣至於氣色通於五臟之分心為身之君志
為氣之帥心志有動氣必從氣從則神知神知則色見如
蜂排沬蠶吐絲隠現無常欲别旺相定休咎于氣色則
見矣非老於是者不能若精是術必究是書是書蔓延
於世甚夥茍不抉擇而欲遍覽猶入海筭沙成功幾日
[000-3b]
善乎金尚書張行簡人倫大統賦與芟諸家之冗繁撮
百世之機要提綱挈領不三二千言囊括相術殆盡條
目䟽暢而有節文辭華麗而中理其心亦勤矣是以初
入其門者未免鑽仰之勞僕觸僭竊之非以尠聞管見
附註音釋其下仍括諸家之善以解之目之曰音注集
解庶使學者有所依藉然而知靣之部分莫知適從亦
徒勞耳靣圖世傳者多指龜為鱉近獲郃陽簿李庭玊
所圖靣部凡六其部分行運氣色骨法紋痣至真且悉
[000-4a]
其義愈明而意愈彰可為發蹤指示之標的也故弁諸
賦首庶學者披圖按賦相為表裏决人㓙吉如示諸掌
可謂胷中天眼不枯矣豈無補哉雖然獲兎魚必由筌
蹄能樂五教/切學必興其藝有心于是而欲齊唐舉之肩
接許負之踵諒亦不能不自此始爾皇慶二年蒼龍癸
丑端陽日秋潭薛延/年夀之序