KR3g0042 三命通會-明-萬民英 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部七
 三命通會    術數類五命書相書之/屬
 提要
  臣/等謹案三命通會十二巻原本不著撰人
  姓名巻首但題育吾山人著明史藝文志有
  萬民育三命會通十二巻與此本卷數相合
  惟以通會作會通為稍異今考世所傳星學
  大成專論五星者為萬民英所撰己著於録
[000-1b]
  此本專論子平亦出民英之手藝文志葢因
  育吾山人之號誤以民英為民育又通會二
  字傳寫互倒遂有不同其實即此書也自明
  以来二百餘年談星命者皆以此本為總彚
  㡬於家有其書中間所載仕宦八字往往及
  明季之人葢後来坊刻所攙入亦己非原本
  之舊特以其闡發子平之遺法於官印財禄
  食傷之名義用神之輕重諸神煞所係之吉
[000-2a]
  凶皆能採撮羣言得其精要故為術家所恒
  用要有未可遽廢者至其立論多取正官正
  印正財而不知偏官偏印偏財亦能得力知
  食神之能吐秀而不知傷官之亦可出竒是
  則其偏執之見未能圓徹且胎元等論施之
  今日亦多有不驗言命學者但當得其大意
  而變通之可矣若所引珞琭子與今永樂大
  典中所輯完本其文迥殊則其時秘冊僅存
[000-2b]
  外間末由窺見遂誤信依託之本固未足以
  為病也乾隆四十四年九月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀