KR3g0031 六壬大全-清-闕名 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部七
 六壬大全    術數類四占卜之屬/
 提要
  臣等謹案六壬大全十二巻不著撰人名氏
  巻首題懷慶府推官郭載騋校盖明代所刋
  也六壬與遁甲太乙世謂之三式而六壬其
  傳尤古或謂出於黄帝元女固屬無稽要其
  為術固非後世方技家所能造大抵數根於
[000-1b]
  五行而五行始於水舉隂以起陽故稱壬焉
  舉成以該生故用六焉其有天地盤與神將
  加臨雖漸近竒遁九宫之式而由干支而有
  四課則亦兩儀四象也由發用而有三𫝊則
  亦一生二二生三三生萬物也以至六十四
  課莫不原本羲爻盖亦易象之支流推而衍
  之者矣考國語伶州鳩對七律以所稱夷則
  上宮大呂上宮推之皆有合於六壬之義然
[000-2a]
  特以五音十二律定數未可即指為六壬之
  源呉越春秋載伍員及范蠡雞鳴日出日映
  禺中四術則時将加乘與龍蛇刑徳之用一
  如今世所傳而越絶書載公孫聖亦有今日
  壬午時加南方之語其事雖不見經傳似出
  依托然趙煜袁康皆後漢人知其法著於漢
  代也其書之見於史者隋志二家唐志六家
  宋志三十家而焦竑經籍志所列多至八十
[000-2b]
  三家然多散佚不傳其存者如徐道符心鏡
  蔣日新開雲觀月歌凌福之畢法賦及五變
  中黃經術家奉為蓍蔡而流傳既久其說多
  岐或専論課體而失之拘或専主類神而失
  之麤或雜取神煞而失之支又皆不可以為
  法是書總集諸書遺文首載入手法總鈐及
  貴神月将徳煞加臨喜忌旁采唐以来諸論
  若括囊雲霄賦課經之類而緯以心鏡觀月
[000-3a]
  諸篇採撮頗為詳備案明史藝文志有袁祥
  六壬大全三十三巻名目相同而巻帙不符
  未必即祥所輯要其博綜簡括固六壬家之
  總滙也惟是六壬所重莫過於天乙貴神隂
  陽順逆為吉凶所自出如匠者之凖繩榘矱
  而先天之徳起於子後天之德起於未以五
  干徳合神取貴承學之士多未究其源我
 聖祖仁皇帝御定星歴考原一書貫串璣衡權輿圭
[000-3b]
  臬以訂曹震圭晝丑夜未之訛實足立千古
  之標凖我
 皇上御纂協紀辦方書復申暢斯旨謹按呉越春
  秋所載子胥之占三月甲戌時加雞鳴而以為
  青龍在酉是甲日丑為隂貴也范蠡石室之
  占十二月戊寅時加日出而亦以為青龍臨
  酉功曹為螣蛇是戊日丑為陽貴也沿溯古
  義皆與
[000-4a]
 聖謨垂示先後同符是書所取天乙尚沿俗例巻中
  僅載先天貴人一圖而不用未免失之舛漏
  又所載十二宮分野亦多拘牽舊說未能訂
  正今以原本所有姑仍其舊録之而附訂其
  失如右乾隆四十六年九月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀