KR3b0015 守城錄-宋-陳規 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部二
 提要
 守城録四卷   兵家類
  臣/等謹案守城錄四卷宋右正議大夫陳規
  在徳安禦冦事蹟也規字元則宻州安邱人
  中明法科靖康末金兵南下荆湖諸郡所在
  盜起規以安陸令攝守事連敗劇冦建炎元
  年除知徳安府擢鎮撫使羣盜先後來攻隨
[000-1b]
  機捍禦皆摧破去㝷召赴行在又出知順昌
  與劉錡同却金兵又移知廬州兼淮西安撫
  使卒乾道中追封忠利智敏侯立廟徳安事
  蹟具宋史本𫝊是書凡分三種首為規所撰
  靖康朝野僉言後序朝野僉言本夏少曾作
  備載靖康時金人攻汴始末規在順昌見之
  痛當日大臣將帥捍禦失策因條列應變之
  術附於各條下謂之後序徐夢莘嘗採入北
[000-2a]
  盟㑹編一百三十九卷中然其文與此大同
  小異疑𫝊録者有所刪潤也次曰守城機要
  亦規所作皆論城郭樓櫓制度及攻城備禦
  之方宋史本𫝊載規有攻守方畧𫝊世疑即
  此書次曰建炎徳安守禦録乃瀏陽湯璹所
  作璹淳熈十四年進士官徳安教授㝷訪規
  守城遺事作為此書紹熈四年除太學録乃
  表上之案規本𫝊載乾道八年詔刻規徳安
[000-2b]
  守城録頒天下為諸守將法藝文志亦别有
  劉荀建炎徳安守禦録三卷而無璹書之名
  疑荀所撰者即乾道所頒之本璹書上於紹
  熈時距乾道已二十餘年或又據荀書而重
  加増定歟三書本各自為帙不知何人始併
  為一編觀書末識語則寜宗以後人所輯矣
  宋自靖康板蕩㝢内淪胥規獨能支拄經年
  不可謂非善於備禦然此僅足為守一城乘
[000-3a]
  一障者應變之圖而不足為有國有家者固
  圉之本當時編為程式原欲令沿邊肄習蘄
  保殘疆然至元師南下直破臨安為東京之
  續率未聞有一人登陴以抗敵者豈非本根
  先撥雖有守禦之術亦無所用歟伏讀
睿題闡發精微抉汴梁喪敗之由申守在四夷之訓
  然後知保邦諶命自有常經區區輸攻墨
  守之技固其末務矣謹録存是帙以不沒規
[000-3b]
  一事之長並恭録
宸翰弁於簡端俾天下萬世知
聖人之所見者大也乾隆四十六年三月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀
[000-4a]
御題陳規守城録
攝篆徳安固守城因而失事論東京陳規於靖康丙午/攝徳安府事羣盗
王在等攻城規在城上問賊何因到此賊言東京已破/規初不信迨賊遁遣人詣都城奏功始知城果䧟因嘆
當時身不在圍城中以效守禦並論官吏將帥應敵捍/禦之失更因靖康朝野僉言於所載攻守各條下附以
己見并/為之序陳規屢禦應之暇守城機要備載陳規守徳安/事自城郭門墻樓櫓之制以
及攻城備禦之方凡四十餘條極為詳備又載羣賊王/在等攻徳安未兩月而退張世李孝義四日引去楊進
十六日引去孔彦舟三次皆不克而去董平三萬人即/日敗去趙夀亦三日引去曹成李宏閲九月始引去桑
仲夏邢尚孫羣賊閲三月引去李横則六十五日引去/前後應敵機宜紀載甚悉其後瀏陽人湯璹編為徳安
[000-4b]
守禦錄表上其書欲沿邉守宰共為紬繹其意固善夫/陳規力保危城九遇賊至皆随機應敵卒頼安全可謂
長於守矣但此特施之郡邑用得其人或見功效然因/幸遇小冦耳若宋靖康汴京之失則由於平時政事之
乖違豈盡係臨事捍禦之踈略彼時即陳/規果在圍城又安能救其敗亡之禍乎湯璹深知紀
以精小縣傍州或可賴通都大邑轉難行四夷守在垂
明訓逮廹臨衝禍早成