KR2o0016 歷代通略-元-陳櫟 (master)


[005-1a]
歴代通畧䝉求
太極既判髙下定位輕清為天重濁為地中處者人必
立之君三皇伏羲神/農黄帝五帝少昊顓頊帝/嚳唐堯虞舜世質民淳伏羲
畫卦更造書文/字符/券炎帝神農教民耒耜耜以起土/耒其柄也
帝軒轅神化宜民始垂衣裳皇風愈惇厚/也皇降而帝少
昊有作顓頊繼之授之帝嚳唐帝曰堯捨子丹朱詢事
考言讓於有虞舜徳重華樂曰韶舞亦捨商均讓於大
禹惟此五帝實官天下官天下/𫝊聖賢家天下者家天下/𫝊子孫始於
[005-1b]
有夏啟賢能繼禹因傳啟三王𫝊子夏禹商湯/周文武也實始於
此桀虐而亡共十七君祚𫝊祿/曰祚四百年商湯代興太甲
太戊盤庚武丁凡六七君賢聖挺生紂為無道罪浮于
桀祚六百年為周所滅周自后稷積徳累仁文王宜王
猶服事殷武王伐紂天下歸周卜世卜年古今無儔周/成
王定鼎卜世三十卜年七百其後三/十六世八百六十七年皆過其數成/王康/王俱賢泰
和極治平王東遷春秋攸始孔子修魯史春秋始/于平王之四十九年五霸
相繼齊桓晉文秦/穆宋襄楚莊尊周為名降為戰國七雄分爭齊楚/燕趙
[005-2a]
韓魏/秦赧王入秦周厯遂訖享年最永八百七十秦併六
國狼吞虎噬謂兼三三/皇五/帝始稱皇帝盡掃良法焚書
坑儒二世而亡咸陽為墟漢髙髙/帝勃興寛仁大度誅秦
蹙項項/羽光啟炎祚文文/帝景/帝恭儉休養生息武帝窮黷
窮兵/黷武孝宣宣/帝綜核元元/帝成/帝柔弱哀平短祚王莽簒竊
實門光武同符髙帝西漢遂東三世賢主顯宗明/帝肅宗
章/帝𫝊世十二終于靈靈/帝獻/帝漢祚四百人心未厭曹操
子丕簒漢為魏帝室之胄本其所/出曰胄蜀主劉備呉主孫權
[005-2b]
開國江東三分鼎峙各為長雄孰能一之晉司馬氏歴
懿師昭炎為武帝開基肇亂子愚婦逆懐懐/帝愍/帝孤立
擒于劉劉聰/曜石/勒元帝渡江國曰東晉十世而亡宋武
武/帝應運自晉中微羣雄雲擾五涼前涼後涼南/涼北涼西涼四燕前/燕
後燕南/燕北燕三秦前秦後/秦西秦二趙前趙/後趙一夏一蜀紛紛僭竊正
朔相承王者頒歴年以某月為/正月以某日為朔日獨推建業南朝都/建康僭竊
俱亡併於元魏元王之/魏國南北分王垂三百祀元魏遷洛
亦曰賢君南歴五朝都建康者東晉宋齊梁陳/為五朝上併吳則為六朝宋齊梁
[005-3a]
陳宋始劉裕齊蕭道成蕭衍梁繼霸先陳興元魏之衰
分而為二髙及宇文各簒其位東魏髙歡之子簒之西/魏宇文泰之子簒之
髙為北齊宇文併之宇文之周又滅于隋隋主楊堅本
無功徳平陳後主幸爾混一再傳煬帝以奢侈亡天亦
厭亂業歸李唐唐起義兵始於髙祖佐以太宗實為英
主繼以𤣥憲𤣥宗/憲宗稱唐三宗閨門多慚雜以司晨外亂
藩鎮内亂宦官訖于唐亡亦三百年五代繼之梁唐晉/漢周
始于朱梁唐李存勗晉石敬塘漢劉智逺周祖郭威共
[005-3b]
五十年君如奕棋于峕小國各據偏方二漢南漢/北漢二蜀
吳楚南唐荆閩吳越紛然僭竊趙氏太祖繼以太宗掃
除僭國宋業以隆真仁英神真宗仁宗/英宗神宗俱稱賢君誤于
新法引進小人哲哲/宗繼以徽徽/宗及禪于欽欽/宗金師已逼
父子䝉塵髙宗南渡南行/渡江孝/宗亦賢主保境偷安光寧
理度光宗寧宗/理宗度宗迄于崖山崖山海島名也宋/為元逼覆海而亡亦三百祀
代金平宋是為大元九十三載一十四𫝊洪惟聖朝大
明麗天宏基其治垂統萬年末八句係朱/楓林先生増
[005-4a]
 陳定宇先生䝉求之作但摽掲歴代相𫝊興衰之畧
 而未暇及政事人物治亂得失之詳約之共八百言
 而上下數千年間道有升降統有正變祚有長短勢
 有離合頃刻可知其槩此誠初學史者之入門如舉
 網得綱而萬目可從理也是以朱楓林先生有取焉
 邑人新陽黄金色識