KR2o0016 歷代通略-元-陳櫟 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   史部十五
 厯代通畧    史評類
 提要
  臣/等謹案厯代通畧四卷元陳櫟撰是編叙
  厯代興廢得失各為論斷每一代為一篇自
  伏羲至五代為二卷北宋南宋則各占一卷
  葢詳近畧逺之意也南宋止于寧宗卷末櫟
  自䟦謂理度二朝無史可據也舊本題増廣
[000-1b]
  通畧而不言因誰氏之書千頃堂書目有通
  畧句解五卷亦不言作者櫟自跋謂金事廷
  方雖畧述亦以未見其史不敢輕筆然則廷
  方其原撰是書之名字歟其時代姓氏爵里
  則無考矣書成于至大庚戍明正統壬戌櫟
  孫盤之婿漢陽知府王静得本于鄉人方勉
  始刋行之此本則袁應兆所刻題乙亥嵗不
  著年號後附櫟䝉求一篇其䝉求末四韻兼
[000-2a]
  及明初句下註曰此八句為朱楓林所増然
  原文迄於厓山句下註宋為元逼云云殊不
  類當時之語殆亦有所改竄矣是書雖撮叙
  大綱不免簡畧而持論醇正以資考證則不
  足以論是非則讀史者固有取焉乾隆四十
  六年十月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀
[000-3a]
歴代通畧序
余自弱嵗弄柔翰而觀羣書竊好通鑑為用世所資如
紫陽全書系統既詳屬辭復博誠有功聖門與六經並
垂不易矣但通人過眼有得而小學輒苦汗漫罕能旁
徹不無望洋自失之嘆定宇先生學有本領析理精實
嘗取歴代通略而増廣之鑽研補益不倚於藻繢不涉
於裒侈大都刪煩歸簡指其要領以授而又補缺正訛
褒貶不誣雖節取事辭要以綱目之與前續篇不外是
[000-3b]
矣惜刋板歴久湮落識者慨焉兹值郡守陸公志崇風
教喜著書訓世獲陳生文科所藏原本善之曰懿哉集
也質而不蕪亦詳而有體前人用心良苦非我誰為章
顯者遂裁正而叙之屬余重梓以廣其𫝊於不朽母猶
得其少遺其多哉葢言有累牘而滋疑理有單詞而已
解治書之法在約之以標其指非約之以去其要故不
詳則亦不能略能略必不失其為詳是書略於人者未
嘗略於其故略於事者未嘗略於其志從來治亂之原
[000-4a]
較然粲如列眉聨若編珠所謂一勺具海味𤣥尊有餘
情者也又惡用泛泛若涉水於滄茫游游若獵獸於廣
野敝精叢藪求無掛漏至智浪紛競口咨鼻酸而不知
返乎況張敬夫曰通鑑有未盡處縱使懐抱羅今古討
論窮藝府而博而寘要勞而少功奚益哉余不敏飡素
宫牆嘗臠著述仰止髙風師資自幸兹復樂先生所以
為惠來學之願有成殆士類之鴻寶非一家之天球後
之覽者一讀即了當不苦繙閲之難竟更不見意義之
[000-4b]
不足也嵗乙亥仲秋既望建業後學袁應兆撰并書