KR2o0011 宋大事記講義-宋-呂中 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   史部十五
 宋大事記講義   史評類
 提要
  臣/等謹案宋大事記講義二十三卷宋吕中
  撰中字時可晉江人淳祐中進士官國子監
  丞兼崇政殿説書徙肇慶教授其書卷一論
  三篇卷二卷三紀宋太祖事卷四卷五記太
  宗事而卷五今缺卷六至卷七記真宗事卷
[000-1b]
  八至卷十二記仁宗事卷十三記英宗事卷
  十四至十七記神宗事卷十八至二十記哲
  宗事卷二十一至二十二記徽宗事卷二十
  三記欽宗事事以類敘間加論斷凡政事制
  度及百官賢否俱載於編論中所議選舉資
  格及茶鹽改制諸條頗切宋時稗政又所載
  銓選之罷常參任子之多裁汰三司之有二
  司税茶之易芻糧皆宋史各志及馬端臨文
[000-2a]
  獻通考所未備者至朋黨諸人事實及議新
  法諸人辨論亦與宋史列傳多有異同並足
  資史學之參證前有興國軍教授劉實甫序
  謂水心以其師講貫之素發明我朝聖君賢
  相之心則是書乃中平日講論稿本葉適等
  為之編次云乾隆四十六年三月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀
[000-3a]
宋大事記講義原序
予頃遊膠庠有同舎示一編書曰此止齋水心之徒以
其師講貫之素發明我朝聖君賢相之心所以措之事
業垂億萬年無疆之休者其槩可見也是書年以記大
事一朝之事類之隨朝分類隨事通釋考求源委顯微
闡幽言近而指逺也大抵論朝廷必歸之君心論官僚
必歸之宰輔論良法必歸於美意敵國外患必歸於自
治其國食其實者審其根酌其流者滌其源也至於論
[000-3b]
治體之寛嚴謂建隆尚嚴也自李文靖焚四方利害之
言所以積而為慶厯嘉祐之緩勢仁祖尚寛也自范文
正公天章閣一疏不行所以激而為熙豐之急政且謂
王荆公之變法即范文正公之遺意文正主於立國荆
公主於利國使文正之説遍行則荆公之口可塞惟文
正公之言不遍行於慶厯故荆公之學乃遍用於熙豐
神宗鋭然有為之志不遇范仲淹而遇王安石此世道
升降之㑹也至於祈天永命保民長世之基則以祖宗
[000-4a]
之仁意常在於紀綱整肅之中而紀綱不出於仁意流
行之外故治體似寛柔而實凝制度似煩密而實正國
勢似緩弱而實久雖中更新法之毒亂兵革之慿陵權
奸之剝喪貪酷之奪攘敢於怨吏而不忍讐吾君敢於
籲天而不忍叛吾國於是天心之仁愛亦睠睠而不忍
釋實甫斂衣端誦纔竟藝祖皇帝一編已屢掩卷而三
嘆也嗟夫厭亂之民思治玩治之民思亂排患難之膠
轕者以安為危不期於質樸而自不能不淳也習太平
[000-4b]
之見聞者以危為安不期於奢麗而自不能不薄也思
治而一於質樸者聖人出而萬物覩矣思亂而競於奢
麗者雖聖人亦必百倍其功而後可挽也然則藝祖皇
帝之闔闢造化所以使人人一心事事一寔者何其盛
哉夫當世道之極變而通之惟卓然思所以更新者靡
一事一物之可因仍也故世非承平不得以承平之事
為比夸言慶厯元祐於非慶厯元祐之世者非愚則諛
抑又嘗拜觀藝祖皇帝問趙普曰天下何物最大普對
[000-5a]
曰道理最長此堯舜之問稷契之對也我朝所以理學
昌明者其論已兆於此而國家延洪休所以超軼漢唐
者徒恃有此義理耳舍義理而言治非知言者也此書
之作其有本乎書肆請以刻梓且求序之因書於首編
如此抑嵇叔夜有云野人快炙背而美芹子者欲獻之
至尊雖有區區之意亦已疎矣愚則不敢惟願與學者
審其是而已淳祐丁未上元前一日廸功郎前興國軍
軍學教授劉實甫序