KR2k0124 江漢叢談-明-陳士元 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   史部十一
 江漢叢談目錄   地理類八雜記之屬/
 卷一
  風后    舜陵
  舜妃    宛委
  息壤    𤣥夷
  九井    有南
  鬻子    隋珠
[000-1b]
 巻二
  子文    孟宗
  龎統    樂藹
  黃母    解佩
  三楚    竹王
  槃瓠    空言
  臣/等謹案江漢叢談二卷不著撰人名氏惟
  卷首題曰環中迂叟續説郛載其數條題曰
[000-2a]
  陳士元著案士元字心叔應城人嘉靖甲辰
  進士其厯官始末無考所撰有易象鈎解已
  别著録是書於楚地故實設為問答加以考
  證若童士疇沔志以楚之風城非伏羲後士
  元則引路史伏羲之後封國者十有九而風
  國居其首不得謂伏羲之後無風國又山海
  經舊稱伯益作士元則摭其中長沙零陵乃
  秦漢郡名知其為後人附益後漢書載南方
[000-2b]
  諸夷為槃瓠犬種士元則以為人名非犬名
  如斯之類持論皆極精確惟隋侯得珠孟宗
  得筍之類舊籍相傳事渉神怪正可存之不
  論士元乃輾轉徵引以實之未免失之附㑹
  蓋誇飾土風標榜鄉賢乃明人地志之結習
  士元亦未能免俗耳要其引據賅洽論斷明
  晰則可取者正多也觀所注周易多發明漢
  儒之學知其留心古籍非空談無根者比矣
[000-3a]
  乾隆四十三年三月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官 臣/陸 費 墀