KR2k0069 敬止集-明-陳應芳 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書  史部十一
 敬止集    地理類四河渠之屬
 提要
  臣/等謹按敬止集四卷明陳應芳撰應芳字
  元振泰州衛人萬厯辛未進士官福建布政
  司恭政淮南夙稱澤國而泰州興化尤甚應
  芳家於泰州因講求水道之源委與河之利
  害明於水利集當時奏疏公移私札言河道
[000-1b]
  者為一書名敬止重桑梓也又各繪為圖曰
  泰州上河曰泰州下河曰髙興下河曰興化
  下河曰寳應下河曰鹽城下河附論十三首
  兼及漕運田賦雖今昔異宜形勢逓變核以
  水道與所圖已不相符然其書議論詳明以
  是地之人言是地之利病終愈於臨時相度
  隨事揣摩因其異同以推求沿革之故於疏
  濬築防亦未為無補矣乾隆四十六年五月
[000-2a]
  恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀