KR2k0025 延祐四明志-元-袁桷 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   史部十一
 延祐四明志   地理𩔖三都㑹郡縣之/屬
 提要
  臣/等謹案延祐四明志二十卷元袁桷撰桷
  字伯長慶元人宋知樞宻院事韶之曽孫少
  為麗澤書院山長以薦改翰林國史院檢閲
  官累遷侍講學士辭歸卒贈江浙行省參知
  政事追封陳留郡公謚文清事蹟具元史本
[000-1b]
  𫝊桷文章博贍為一時臺閣之冠所著清容
  居士集五十卷尚存已别著録又有易説春
  秋説諸書見於蘇天爵墓誌銘者則世無𫝊
  本已乆亡佚此乃所輯明州地志成於延祐
  七年葢慶元路總管馬澤属桷為之撰次者
  凡二十卷分為十二考曰沿革曰土風曰職
  官曰人物曰山川曰城邑曰河渠曰賦役曰
  學校曰祠祀曰釋道曰集古義例明簡最為
[000-2a]
  有體桷先世在宋多以文學知名稱東南故
  家遺獻桷没後㑹朝廷修史遣使求郡國遺
  文故事惟袁氏所𫝊為多故其於鄉邦舊典
  尤極貫串志中考核精審叙述清晰不支不
  濫頗有良史之風視至元嘉禾至正無錫諸
  志更為賅洽可稱惟其自第九至第十一已
  闕三卷所存僅十七卷葢為𫝊冩者所脱佚
  然元時地志抄怢無多存之亦足以資考究
[000-2b]
  固未可竟以不完廢之也乾隆四十六年十
  月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀