KR2k0015 剡錄-宋-高似孫 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   史部十一
 剡録     地理類三都會郡縣之/屬
 提要
  臣/等謹案剡録十巻宋髙似孫撰似孫字續
  古號疎寮宋詩紀事作餘姚人而是書自序
  自稱鄮人則厲鶚誤也淳熙十一年進士厯
  官校書郎守處州陳振孫書録解題稱似孫
  為館職時上韓侂胄生日詩九首每首皆暗
[000-1b]
  用錫字寓九錫之意為清議所不齒知處州
  尤貪酷其讀書以奥僻為博以怪澁為竒至
  有甚可笑者就中詩猶可觀周宻癸辛雜識
  亦記其守處州日私挾官妓洪渠事其人品
  葢無足道其詩則疎寮小集尚有𫝊本而文
  章不少槩見此書乃所作嵊縣志也嵊為漢
  剡縣地故名曰剡録前有嘉定甲戌似孫自
  序及嘉定乙亥嵊縣令史安之序葢成於甲
[000-2a]
  戌而刋於乙亥故所題先後差一年其書首
  篇為紀年次為城境圖次為官治志附以令
  丞簿尉題名次為社志學志附以進士題名
  次為廩驛樓亭放生池版圖兵籍次為山水
  志次為先賢𫝊次為古竒跡古阡次為書次
  為文次為詩次為畫次為紙次為古物次為
  物外記次為草木禽魚徵引極為該洽唐以
  前佚事遺文頗賴以存其先賢𫝊毎事必註
[000-2b]
  其所據之書可為地志紀人物之法其山水
  記仿酈道元水經註例脉絡井然而風景如
  覿亦可為地志紀山水之法統核全書皆序
  述有法簡潔古雅逈在後來武功諸志之上
  殊不見怪澁可笑即所作子畧亦不甚逺於
  人情而陳振孫云云殆不可解葢南宋末年
  道學一派惟以語録相𫝊習江湖一派惟以
  近體相倡和而似孫所述多魏晉以來詩文
[000-3a]
  事迹與當時風尚相左故駭而走歟乾隆四
  十三年七月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/陸 費 墀
[000-4a]
剡録原序
山隂蘭亭禊剡雪舟一時清風萬古氷雪王謝抱經濟
具二戴深經學奈何純曰髙逸也嗚呼山川顯晦人也
人隱顯天也天下多竒山川而一禊一雪致有爽氣可
謂人矣江左人物如此然二戴剡王謝亦剡孫阮輩又
剡非天乎漢迨晉永和六百餘年右軍諸人乃識剡永
和至皇宋嘉定幾千年史君尹剡訪似孫錄剡事剡始
有史桑欽水經酈道元註道元魏人先儒辨其北事詳
[000-4b]
南事畧似孫鄮人也如其精覈俟剡人宋嘉定甲戌髙
似孫
剡在漢為縣在唐為嵊州未幾復為縣本朝宣和間以
剡為兩火一刀不利於邑故更今名邑舊有鄉四十後
分十有三别為新昌縣今所存纔二十七鄉耳夫州縣
之名雖數變更然山川之靈葢自若也使剡古而有志
則歴代因革廢興之典百世可知也余懼夫後之視今
亦猶今之視昔故為剡録十巻録皆髙氏所作凡山川
[000-5a]
城池版圖官治人傑地靈佛廬仙館詩經畫史草木禽
魚無所不載度此板可支百年後之人毋以印刓而輒
廢斯書也嘉定乙亥縣令鄞人史安之