KR2i0016 蜀檮杌-宋-張唐英 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   史部九
 蜀檮杌    載記𩔖
 提要
  臣/等謹案蜀檮杌二卷一名外史檮杌宋張
  唐英撰唐英字次功自號黄松子蜀州新津
  人丞相商英之兄熙寧中官至殿中侍御史
  其書本前蜀開國記後蜀實録仿荀悦漢紀
  體編年排次于王建孟知祥據蜀事迹頗為
[000-1b]
  詳備歐陽修二蜀世家刪削太略得此可補
  其所遺今世官署戒石所刻爾俸爾禄民膏
  民脂下民易虐上蒼難欺四語自宋代以黄
  庭堅書頒行者實摘録孟昶廣政四年所制
  官箴中語其文全載于此書凡此之𩔖皆足
  以資考證唐英嘗撰嘉祐名臣𫝊及此書今
  名臣𫝊已佚惟此書存考樓鑰攻媿集引外
  史檮杌王建四年書張琳始末有大順初憘
[000-2a]
  實為黔南節度辟為判官一條今本無之則
  亦非完書矣乾隆四十五年六月恭校上
      總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
       總 校 官 臣/陸 費 墀