KR2h0003 南北史識小錄-清-沈名蓀 (master)


[000-1a]
 欽定四庫全書   史部八


 南北史識小録   史鈔𩔖


 提要


 等謹案南史識小録八卷北史識小錄八


 國朝沈名蓀朱昆田仝編名蓀字澗芳錢塘人
昆田字文盎秀水人彛尊之子也是書倣兩
漢博聞之例取南北二史摘其字句之鮮華
[000-1b]
事跡之新異者摘録成編不分門目惟以原
書次第臚列而各著其篇名亦不加訓釋惟
畧舉數字標目以原文載于其下著是語之
縁起而已文獻通考載陳正敏之言曰李延
壽作南北史粗得作史之體故唐書本傳亦
謂其刋畧穣詞過本書逺甚然好述妖異禨
詳謡䜟特為繁猥又引司馬光之言亦謂李
延夀書於禨祥詼嘲小事無所不載盖自沈
[000-2a]
約宋書以下大抵竸標藻采務摭異聞詞每
涉乎儷裁事或取諸小説延夀因仍舊習未
盡湔除宜為論者之所惜然揆以史體固曰
稍乖至於賦手取材詩人𨽻事則樵蘓涉獵
捃拾靡窮此譬如柟瘤為病而製枕者反貴
其文理也名蓀等擷其精華以偹選用使遺
文瑣事披卷燦然其書雖作自近人其所採
錄則皆唐以前事與藝文𩔖聚諸書約畧相
[000-2b]
似存以備考愈於冗雜之𩔖書多矣乾隆四
十五年六月恭校上


 總纂官紀昀陸錫熊孫士毅


 總 校 官陸 費 墀