KR2g0039 今獻備遺-明-項篤壽 (master)


[011-1a]
欽定四庫全書
 今獻備遺卷十一    明 項篤壽 撰
  周新
周新字志新南海人也初名日新文皇帝嘗獨以新字
呼之遂更名焉國初以貢入太學選授大理評事以剛
直稱永樂甲申拜監察御史彈劾不避權貴權貴皆畏
之稱之曰冷面寒鐵公或以怖小兒曰冷面寒鐵公來
皆走匿擢雲南按察使未到官轉浙江獄囚有寃繫久
[011-1b]
者聞新來喜相告曰冷面寒鐵公來吾屬生矣新至即
辨釋之有商自逺歸未抵家日暮恐獨行為盜所掠潛
以其貲置一祠石下至家妻問之商告以故旦求之無
有也訴于新新曰是必而妻有外遇也鞫之果然蓋歸
語妻時為姦人所竊聽而是夜先往取之矣境中暴虎
為害新為文以告城隍須㬰虎詣堦下伏罪格殺之道
行者蠅蚋羣聚馬首尾之見一暴屍及一鑰一小木私
記收之乃令人市布取入比印號不同者即發還已而
[011-2a]
得同號者捕之乃劫布商賊也悉以其贓召布商家人
給之家人大驚時商去家已二年始知為盜殺也𤼵奸
擿伏類此嘗巡屬縣易服色以入觸怒縣官收繫獄中
盡知一縣疾苦明日迎按察使乃自獄中出縣官恐懼
免冠伏謝罪竟按黜之由是諸郡縣吏皆望風股栗莫
敢肆一日同僚以鵝炙餽新新懸之後有遺者指以示
之其僚有受遺者必問冷面寒鐵公知否朝廷命錦衣
千戸如浙挐贓吏即受吏贓新時進須知遇諸涿州捕
[011-2b]
之繫于涿獄千戸逸走詣闕下以聞上怒令馳驛縛新
旣至伏丹陛下猶口口歴數其罪不已上愈怒命肆諸
市臨刑大呼曰生為直臣死當為直鬼是夕奏文星墜
上甚悔之
論曰以新之勁直而獲罪明主古云太剛則折新之謂
矣新之事𫝊者頗少南海彭叅政森有冷面寒鐵公𫝊
其所稱怪異不經不足信也
  陳諤
[011-3a]
陳諤字克忠初字一諤廣東番禺人永樂六年舉鄉試
入太學八年擢刑科給事中舉劾權貴無所避每奏事
大聲如鐘上令餓之數日奏對如故上曰是天生也每
見呼為大聲秀才嘗言事忤㫖命坎瘞奉天門外七日
不死赦出還職尋陞吏科都給事中一日率同列論事
觸上怒落職罰脩象房同事者先治完降官去諤貧不
能雇役躬治之甚力值駕至觀象上問治屋者為誰諤
前俯伏具道所以上憐之命復其官搏擊愈甚十一年
[011-3b]
奉使雲南擢順天府尹政尚嚴察嘗出行誤衝皇太子
駕太子訴于上上曰陳府尹是父母官竟不問其優假
如此旣而執政者忌之出為湖廣按察使洪熈改元諤
先以忤親王貶海鹽知縣上一日問左右大聲官人何
在宜置輔導使人得聞過乃授荆府長史多所匡益上
賜以忠良鯁直四字示寵異焉宣徳三年與王不協遷
鎭江府同知致仕歸正統九年卒于家
論曰陳公以犯顔敢諫屢瀕于死賴文皇仁皇之明躓
[011-4a]
而復奮然竟齟齬坎壈其身惜哉
 
 
 
 
 
 
 
[011-4b]
 
 
 
 
 
 
 
 今獻備遺卷十一