KR2g0036 殿閣詞林記-明-黃佐 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書    史部七
 殿閣詞林記    傳記類三總録之屬/
  提要
   臣/等謹按殿閣詞林記二十二巻明廖道南撰道南有楚
   紀已著錄道南自正徳辛已改庻吉士由編修厯官侍
   講學士在詞垣最久嫻習掌故因集詞林殿
   閣宫坊臺省諸臣舊事分類記載以成是編
   其例凡仕至華盖武英諸殿者曰殿學文淵
[000-1b]
   東閣者曰閣學兼六館者曰館學晉詹事者
   曰宫學屬春坊者曰坊學屬宏文者亦曰館
   學典成均者曰廱學陞本院者曰卿學有節
   義者曰贈學擅書翰者曰藝學終始本院者
   曰院學大概仿列傳之例悉載其官階恩遇
   而事實亦附見焉自巻九以下標題皆作國
   子監祭酒黄佐侍講學士廖道南同編盖道
   南採掇黄佐翰林記之文不没所自猶有前
[000-2a]
  輩篤實之遺今亦仍從舊本並存其名焉乾
  隆四十四年五月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-3a]
殿閣詞林記原序
夫詞林奚始也周官太史掌六典以辨法内史掌八柄
以詔治凡學世子及學士必時上下交修内外交養所
以為國本記者重且大也漢置太史令凡供奉承明待
詔金馬者胥麗焉唐設學士兼講讀𢎞文闢館麗正創
院集賢揮翰延英召對厥儀始備至宋則彬彬然盛矣
祥符則建龍圖閣天禧則建天章閣嘉祐則建寳文閣
元符則建顯謨閣大觀則建徽猷閣紹興則建敷文閣
[000-3b]
淳熙則建煥章閣慶元則建華文閣嘉泰則建寳謨閣
寳慶則建寳章閣咸設學士以典宸章代王言可不謂
重且大乎我高皇帝法周建官倣宋建閣初創翰林院
以陶安宋濓為學士建華蓋諸殿以劉仲質全思誠為
大學士又増設𢎞文館學士以劉基等為之左右春坊
大學士以董倫等為之肆我成祖開文淵閣以解縉胡
廣楊士竒等七人預機務仁宗復𢎞文館以楊溥陳繼
王璡等五人備顧問纂修實錄即右史紀動也表章寳
[000-4a]
訓即左史紀言也撰擬制誥演潤絲綸掄材秘省校藝
禮闈即太史掌典内史掌柄也上而啟沃經筵賛襄聖
神夾輔儲宫弼亮元良其所繫者至重且大非諸司儷
也凡遇御殿慶成則令列坐于殿上御門視朝則令侍
立于金牀是故大學士學士之官尤重且大焉我皇上
紹帝王鴻烈光祖宗舊制肇御無逸殿則命大學士坐
講錫宴豳風亭則命大學士坐饗陪祀土穀壇則命學
士分直臨幸太學則命學士侍坐聽講明禋圜丘則命
[000-4b]
學士輪班視牲捧勅天門則親承玉音起草禁籞則宻
覲龍顔晉錫駢蕃宸慈豐渥誠百王所未有千載所罕
遇也臣道南自弱冠登第首被簡注紓琚入館薦荷寵
渥編摩史垣獻納講幄幾二十年顯陵甘露降則錫以
寶罌泰畤卿雲見則貺以瑶篇徽土召還平臺祗謁則
賚以金綺内殿捧主禁掖修書則勞以珍饌聖心淵軫
御劄咨詢有同館諸儒所不獲與而特眷焉者昔李肇
撰翰林志祗載唐事周必大撰玉堂記亦繋宋典臣道
[000-5a]
南嘗讀中秘書與泰泉黄君佐纂翰林雜記六冊暨屏
居楚野恭撰興都通紀之暇乃列華蓋武英諸殿名曰
殿學文淵東閣名曰閣學其兼六館者名曰館學晉詹
事者名曰宫學長春坊者名曰坊學屬𢎞文者名曰館
學典成均者名曰廱學繇寺署者名曰卿學死節義者
名曰贈學擅翰書者名曰藝學而終始本院者則名之
曰院學夫士知所以自重然後任天下之重矧兹秩至
重且大矣乎自周以來上下數千載宅兹者又數百十
[000-5b]
其上不負天子下不負所學者一代不數人而已若夫
知幾三長泰和四斷袁崧五難荀悅五志闕一匪通儒
也故曰宰相須用讀書人翰林當以宿儒處圖政本者
允宜深長思焉嘉靖乙巳秋九月菊日廖道南序