KR2g0021 廉吏傳-宋-費樞 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   史部七
 㢘吏傳    傳記類三總錄之屬/
 提要
  臣/等謹案㢘吏傳二巻宋費樞撰樞字伯樞
  成都人其仕履始末則無考也是書書錄解
  題作十巻此本祗分上下二巻與舊目不符
  然㫁自列國迄于隋唐凡百十有四人與陳
  振孫所記人數相合則巻數有所合併文字
[000-1b]
  無所刪薙也大㫖以風厲㢘隅為主故但能
  謹飭簠簋即畧其他事節畧一長每𫝊各系
  以論㫁如華歆禇淵之屬皆極為揚㩁褒貶
  或偶失謹嚴史稱盖寛饒深刻陷害人樞既
  病其清太介不能容物唐狄士文史亦稱其
  深文陷害樞又惜其公正受禍持論亦自相
  矛盾然如載公孫宏並著其忌賢之謀載牛
  僧儒亦書其朋黨之罪綜核大致其議論去
[000-2a]
  取猶可謂不䛕不隠者矣乾隆四十六年十
  二月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀