KR2f0028 訥谿奏疏-明-周怡 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   史部六
 訥谿奏疏    詔令奏議𩔖二奏議之/屬
 提要
  臣/等謹案訥谿奏疏一巻明周怡撰怡字順
  之號都峰改號訥谿太平人嘉靖戊戌進士
  怡初居吏垣以言事忤嚴嵩廷杖下錦衣獄
  三年世宗感箕仙之言得與楊爵劉魁同出
  獄未幾以熊浹劾箕仙誣妄激世宗怒復逮
[000-1b]
  入獄又二年始得釋隆慶初召為太常寺少
  卿又上疏忤中官外調山東按察司僉事稍
  遷司業仍為太常寺少卿以卒平生觸犯權
  倖至再至三困踣顛連僅存一息而其志百
  折不改勁直忠亮卓然為一代完人是集為
  其弟恪所編凡吏科奏疏十一篇太常奏疏
  二篇雖巻帙無多而生氣凛然猶足以見其
  梗概也巻末乞休一疏註曰李石麓相公不
[000-2a]
  允上李石麓者大學士李春芳號也葢怡放
  廢以後不欲再出而春芳以穆宗新政欲奬
  用直臣故格之不使上達然怡訖不得大用
  殆亦如郭公之善善歟乾隆四十五年三月
  恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀