KR2e0008 東觀奏記-唐-斐庭裕 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   史部五
 東觀奏記    雜史𩔖
 提要
  臣/等謹案東觀奏記三卷唐右補闕裴庭裕
  撰庭裕字膺餘聞喜人出東眷房後見新書
  宰相世系表其書専記宣宗一朝之事前有
  自序稱上自壽邸即位二年監修國史丞相
  晉國公杜讓能奏選碩學之士十五人分修
[000-1b]
  三聖實録以吏部侍郎桞玭右補闕裴庭裕
  左拾遺孫泰駕部員外郎李允太常博士鄭
  光庭専修宣宗實録自宣宗至今垂四十載
  中原大亂日厯起居注不存一字謹采耳目
  聞覩撰成三卷奏記于晉公藏之于閣以備
  討論葢其在史局時所上監修稿本也序末
  不署成書年月攷杜讓能以龍紀元年三月
  兼門下侍郎十二月為司徒景福元年守太
[000-2a]
  尉元年貶死昭宗之二年即大順元年此序
  云奏記於監國史晉國公則當在大順景福
  之間其云自宣宗至是垂四十年葢由大中
  以來約紀之詞若以宣宗末年計至光化初
  年始為四十載則讓能之死已久無從奏記
  矣書中紀事頗具首尾司馬光作通鑑多採
  其説而亦不盡信之葢以當代之人紀所目
  擊之亊容不無愛憎之詞然其叙次詳贍有
[000-2b]
  禆於史闕者亦不少也乾隆四十二年六月
  恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀
[000-3a]
東觀奏記原序
聖文睿徳光武𢎞孝皇帝自夀邸即位二年監修國史
丞相晉國公杜讓能以宣宗懿宗三朝實録未修嵗月
漸遠慮聖績湮墜乃奏上選中朝鴻儒碩學之士十五
人分修三聖實録以吏部侍郎柳玭右補闕裴庭裕左
拾遺孫泰駕部員外郎李𦙍太常博士鄭光庭專修宣
宗實録庭裕奉詔之日惕不敢易思摭實無𨼆以成一
朝之書踰嵗修例竟未立國朝故事以左右史修起居
[000-3b]
注逐季送史館史館别設修撰官起居注外又置日厯
至修實録之日取信於日厯起居注叅而成之伏自宣
宗皇帝宫車晏駕垂四十載中原大亂日厯與起居注
不存一字致儒學之士閣筆未就非曠職官無憑起凢
例也庭裕自爲兒時已多記憶謹采宣宗朝耳目聞覩
撰成三卷非編年之史未敢聞於縣官且奏記於監國
史晉國公藏之於閣以備討論