KR2e0001 國語-吳-韋昭 (master)


[000-1a]
國語解敘
          韋 昭
昔孔子發憤於舊史垂法於素王左丘
明因聖言以攄意託王義以流藻其淵
源深大沈懿雅麗可謂命世之才博物
善作者也其明識高遠雅思未盡故復
采録前世穆王以來下訖魯悼智伯之
[000-1b]
誅邦國成敗嘉言善語隂陽律吕天時
人事逆順之數以為國語其文不主於
經故號曰外傳所以包羅天地探測禍
福發起幽微章表善惡者昭然甚明實
爲經蓻並陳非特諸子之倫也遭秦之
亂幽而復光賈生史遷頗綜述焉及劉
光祿於漢成世始更考校是正疑繆至
[000-2a]
於章帝鄭大司農為之訓註解疑釋滯
昭晣可觀至於細碎有所闕略侍中賈
君敷而衍之其所發明大義略舉為已
憭矣然於文間時有遺忘建安黄武之
間故侍御史會稽虞君尚書僕射丹陽
唐君皆英才碩儒洽聞之士也采摭所
見因賈為主而損益之觀其辭義信多
[000-2b]
善者然所理釋猶有異同昭以末學淺
闇寡聞階數君之成訓思事義之是非
愚心頗有所覺今諸家並行是非相貿
雖聦明疏達識機之士知所去就然淺
聞初學猶或未能袪過切不自料復為
之解因賈君之精實採唐虞之信善亦
以所覺增潤補綴參之以五經檢之以
[000-3a]
内傳以世本考其流以爾雅齊其訓去
非要存事實凡所發正三百七事又諸
家紛錯載述為煩是以時有所見庶幾
頗近事情裁有補益猶恐人之多言未
詳其故欲世覽者必察之也
嘉靖戊子吴郡浚學金李校刻于澤逺堂
國語解敘
[000-3b]