KR2d0009 欽定書訂契丹國志-宋-葉隆禮 (master)


[018-1a]
欽定四庫全書
欽定重訂契丹國志卷十五
  外戚傳
   述律羅索
舒嚕羅索太祖皇后兄也蕃部人世為酋長少壯武有
膽畧部人憚之從太祖平奚有功授統軍使盧文進自
新州來奔太祖嵗入燕雲羅索以兵從又從圍周徳威
於幽州機巧善智城幾克㑹救至退師改授奚王府監
[018-1b]
軍東路兵馬都統軍子庫哩尚鄂格公主
   蕭延思
蕭延思涿州人太宗皇后父也少習武藝有材力能左
右馳射自太祖時從平諸蕃嘗單騎數十深入敵陣屢
戰有功太宗南援石晉時已死矣太宗每嘆曰斯人尚
在中原不足平也官終北面都部署遼興軍節度使
   蕭翰按原書蕭翰在列傳以傳考之翰為舒嚕/太后之姪人為世宗后兄宜在外戚今移
   正又按此傳言翰為世宗后兄太宗紀言翰妹/為太宗后前後牴牾考遼史太宗后蕭氏欽淳
[018-2a]
   太后弟之女似/當以紀為允
蕭翰本國人舒嚕太后之兄子也其妹復為世宗后翰
始以蕭為姓自是契丹后族皆稱蕭氏翰最殘忍工騎
射太宗與張敬達交鋒翰等自東北起衝唐兵為二唐
兵大敗歩兵死者萬人太宗南入大梁以天時向暑難
久留欲留親信一人為節度使百官請迎太后太宗曰
太后族大如古柏根不可移也又欲盡以晉百官自隨
恐摇人心乃詔有職事者從行餘留大梁復以汴州為
[018-2b]
宣武軍翰為節度使滋徳宫有宫人五十餘人翰欲取
之宦者張環不與翰破鎖奪宫人執環燒鐵灼之腹爛
而死初翰聞漢劉知逺擁兵而南欲北歸恐中國無主
必大亂已不得從容而去時唐明宗子許王從益與王
淑妃在洛陽翰遣髙謨翰迎之矯稱太宗命以從益知
南朝軍國事召已赴幽州從益淑妃匿於徽陵下宫不
得已而出至大梁翰立以為帝帥羣臣拜之立百官留
燕兵千人為從益宿衛翰乃辭行翰至恒州以兵圍張
[018-3a]
礪之第滿達以大臣不可專殺乃止
   蕭守興
蕭守興小名烏爾古侍中嘉哩布長子也始為祗候郎
君林牙左宣徽使景宗居藩冊守興女為妃即位冊立
為后守興以后父為侍中共當國政是時景宗嬰疾北
漢見僣叛悉平宋人侵逼屢遣蠟丸求援而守興柱石
非材兵勢少弱石嶺闗南之敗喪萬餘人後又遷尚書
令封魏王任遇彌隆守興年既昏耄事多徇私吏呈案
[018-3b]
有字畫㣲訛者輒抉摘示明朝廷以此患之畏后不敢

   蕭孝穆
蕭孝穆小名辰陸儀天皇后兄也初后選入宫為聖宗
夫人授大將軍后封元妃遷北府宰相燕王孝穆機悟
有才藝馳馬立射五的時人莫能及聖宗在位喜其忠
謹與參軍國大謀時渤海反於東京有衆數萬命孝穆
為行營兵馬都統討之部長蘇實珍柵於金閭山上險
[018-4a]
峻不可攻孝穆為宣揚恩意開其自新凡所招降七萬
餘戶而還以功授束遼王聖宗疾亟急召赴闕聖宗崩
以輔立功封晉王又納女為興宗后授樞密使楚國王
按遼史孝穆初封燕王為南京留守討大延琳凱旋封/東平郡王又進封吳又進封晉卒贈齊國王與此不同
然燕王乃國王東平乃郡王孝穆有功改封不應自國/王降為郡王蓋遼時守南京者俗皆謂之燕王實非封
燕此乃史之誤耳今仍/此書舊文以備參考
   蕭安札
蕭安札小名繅古燕京統軍使達爾瑪之子達爾瑪於
[018-4b]
統和中攻宋澶州為矢所中死城下安札以父戰功
為祗候郎君遷林牙契丹諸行宫都部署又遷彰國節
度使安札雖家門貴盛而虚已接物汲引諸名士時論
賢之宋張昪來使安札以侍中為館伴從容言兩朝盟
好誓若山河毋以小嫌遽傷大信與昪談論移日曲盡
其懽昪亦云侍中北朝儀表也深敬異之後授北府宰
相宣徽使封鄭王
欽定重訂契丹國志卷十五