KR2d0009 欽定書訂契丹國志-宋-葉隆禮 (master)


[001-1a]
  乾隆四十六年十月十六日奉
上諭四庫全書館進呈書内有宋葉隆禮奉勅所撰契
 丹國志其說採摘通鑑長編及諸說部書按年臚載
 抄撮成文中間體例混淆書法訛舛不一而足如書
 既名契丹國志自應以遼為主乃卷首年譜既標太
 祖太宗等帝而事實内或稱遼帝或稱國主豈非自
 亂其例又是書既奉南宋孝宗勅撰而評斷引宋臣
 胡安國語稱為胡文定公實失君臣之體甚至大書
[001-1b]
 遼帝紀元於上而以宋祖建隆等年號分注於下尤
 為紕繆夫梁唐晉漢周僭亂之主享國日淺且或稱
 臣稱兒稱孫於遼分注紀元尚可若北宋則中原一
 統豈得以春秋分國之例槩予分注於北遼之下又
 引胡安國論斷以劫迫其父開門納晉軍之楊承勲
 謂變而不失其正時承勲同父被晉圍慮禍及身乃
 劫其父致被晉戮而已受晉爵賞夫大義滅親父可
 施之子子不可施之父父即背叛子惟有一死以答
[001-2a]
 君親豈有蔑倫背義尚得謂之變而不失其正此乃
 胡安國華夷之見芥蔕於心右逆子而亂天經誠所
 謂胡說也其他乖謬種種難以枚舉朕詳加披覽經
 指駁者數十條館臣乃請撤出此部書朕以春秋天
 子之事是非萬世之公昨曽著正統辨論斷甚明今
 契丹國志既有成書紀載當存其舊惟體例書法訛
 謬於綱目大義有乖者不可不加釐正著總纂紀昀
 等詳加校勘依例改纂其志中之事蹟如祭用白馬
[001-2b]
 灰牛氊中枯骨變形視事及戴野豬頭披皮之事雖
 迹涉荒誕然與詩書所載簡狄吞卵姜嫄履武復何
 以異葢神道設教以溯發祥古今胥然義正如此又
 何必信逺而疑近乎其餘遼帝過舉如母后擅權諸
 事足為後世鑑戒者仍據志直書一字不可易該總
 裁等覆閲進呈候朕親定録入四庫全書並將此㫖
 書於簡端以昭綱常名教大公至正之義特諭