KR2b0014 稽古錄-宋-司馬光 (master)


[009-1a]
司馬溫公稽古錄卷之九
  周下
 恭王崩子懿王囏立閑切/囏居○懿王崩恭王弟孝
 王辟方立○孝王崩復立懿王太子夷王爕○
 夷王時王室卑下堂而見諸侯夷王崩子厲王
 胡立○厲王淫昏無道召穆公作詩刺之不敢
 斥言借商紂以言之曰殷鑒不遠在夏后之世
 榮夷公好專利有寵於王芮良夫諫曰夫利百
 物之所生也天地之所載也而或專之其害多
[009-1b]
 矣天地百物皆將取焉所怒甚多胡可專也王
 人者將以導利而布之上下者也匹夫專利猶
 謂之盜王而行之其歸鮮矣王不聽國人謗王
 王怒得衛巫使監謗者神靈有謗必知之/監察也王以爲巫有
 告則殺之國人莫敢言道路以目王喜告召公
 曰吾能弭謗矣召公曰防民之口甚於防川川
 壅而潰傷人必多王不聽後三年民不堪命作
 亂流王于彘太子靖匿於召公之家召公以其
 子代之乃得免大臣共和行政自是以後年始
[009-2a]
 可譜
 共和之初諸侯所自出
  魯文武克商定天下食采於周武王崩成/周公旦姬姓周文王之子武王之弟佐
政成王成王命周公子伯禽就封於魯/王幼周公攝行天子事七年致太平復
豐魯公伯禽後七君至愼公濞○曲阜/都曲阜留周公自輔爲太師周公薨於
州/今兗
  齊爲四岳封於吕太公事周爲文武師佐/太公望姜姓其先出於神農氏堯時嘗
留鎬京與周公夾輔成王後五世至胡/武王滅商號尚父封於齊都營丘太公
淄獻公薨子武公壽立○營丘在今青/公靜徙都薄姑胡公弟獻公山徙都臨
[009-2b]
界臨淄在青州界/州界薄姑在棣州
  晉王封叔虞於唐在河汾之東叔虞子爕/唐叔虞姬姓周武王之子成王之弟成
至靖侯宜臼/爲晉侯又四世
  秦治水爲舜虞其後裔有飛廉飛廉生惡/仲嬴姓其先出於高陽氏至伯益佐禹
孫曰造父以御得幸於周穆王封於趙/來革皆以材力事紂與紂俱死飛廉玄
王主馬于汧渭之間馬又蕃息孝王邑/城爲趙氏惡來革五世孫非子爲周孝
生秦仲秦仲始大○秦今秦州/之秦曰秦嬴秦嬴生公伯公伯
  楚辛氏火正有功德號祝融黎死弟呉囬/芉姓其先出於高陽氏有子曰黎爲高
之際爲顯諸侯巳姓昆吾董姓豢龍彭/代爲祝融其後子孫蕃衍爲八姓夏商
[009-3a]
曹姓鄒莒斟姓無後呉囬之孫曰季連/姓彭祖豕韋秃姓舟人妘姓鄔鄶偪陽
苖裔曰鬻熊事周文王鬻熊曽孫熊繹/爲芉姓楚之祖也世居蠻荆爲君長其
八君至熊勇○芉音弭/事成王封爲楚子熊繹後
 宋誅武庚祿父以微子代殷後封於宋世/微子啓殷帝乙之子紂之庶兄周公既
後六君至僖公舉○宋今應天府/爲周客微子薨弟衍立號微仲微仲
  衛叔蔡叔以殷餘民封康叔於衛康叔後/康叔封姬姓周公之弟也周公既伐管
○衛今衛州/八世至僖侯
  陳大姬妻胡公而封諸陳賜姓媯氏後五/胡公滿帝舜之後周武王克殷以元女
○陳今陳州/世至幽公寧
[009-3b]
  蔡諸郭鄰其子胡率德攺行周公復封諸/叔度周公之弟也流言諫周公周公囚
武○蔡今蔡州/蔡蔡仲後世至
  曹後五世至夷伯喜○曹今曹州/叔振鐸周文王之子武王封於曹
司馬溫公稽古錄卷之九