KR2b0014 稽古錄-宋-司馬光 (master)


[007-1a]
司馬溫公稽古錄卷之七
   殷下
王武丁思復興殷道亮隂三年不言羣臣咸諌王
 曰予恭黙思道夢帝賚予良弼我良佐/夣天與乃以形
 求于天下傅說築傅巖之野惟肖州平陸界傅/傅巖在今陜
築此道以供食肖似也/說賢而隱代胥靡刑人王召與語果聖人也爰
 立作相置諸左右曰啓乃心沃朕心若藥弗瞑
 眩厥疾弗瘳極其病乃除欲其出切言以自警/開汝心以沃我心如服藥必瞑眩
 若跣弗視地厥足用傷言欲使爲巳視聽/跣必視地足乃無傷
[007-1b]
 曰天立后王君公承以大夫師長不惟逸豫惟
 以亂民上言立之王使治民/不使有位者逸豫民又曰惟治亂在庶
 官治失人則亂/言所官得人則又曰無耻過作非文之遂成/耻過誤而
非/大又曰非知之艱行之惟艱王曰若作酒醴爾
 惟麴蘖若作和羹爾惟鹽梅蘖過太甘調羹者/釀酒者麴過太苦
懲勸寛猛凡區處施設若大酋之釀酒膳夫之/鹽過太鹹梅過太酸必求和適爲難良相治國
冝乃爲善/調羹曲盡其爾交修予罔予棄予惟克邁乃訓
也言我能行政敎/交非一之義邁行說曰王人惟學于古訓乃有
 獲得/有所道積于厥躬王曰股肱惟人良臣惟聖
[007-2a]
有良人乃成聖/手足具乃成人惟后非賢不乂惟賢非后不食
賢須君食/言君須賢治高宗祭成湯有飛雉升鼎耳而雊
鳴也/古后切祖巳曰惟先格王正厥事遭變異正事/言至道之王
消/而異自高宗從之不敢荒寧嘉靖殷邦至于小
 大無時或怨人無是有怨者言無非/善謀殷國至于小大之故享國五
 十九年崩號高宗祖庚立○王祖庚崩弟甲立
 ○王甲時殷復衰甲崩子廩辛立○王廩辛崩
 弟庚丁立○王庚丁崩子武乙立○王武乙復
 去亳徙河北王武乙崩子太丁立○王太丁崩
[007-2b]
 子乙立○王乙崩子受德立○受德一曰辛是
 爲紂王紂王都朝歌資辯捷疾聞見甚敏材力
 過人智足以距諫言足以飾非矜人以能以爲
 皆出巳下播棄黎老眤比罪人敬眤近也/布棄不禮爲天
 下逋逃主萃淵藪平居弗祀上帝神祇宗廟恃
 其强大喜用兵百戰皆克伐有蘇得其女妲己
 惟妲己之言是用作奇技淫巧以悅之淫湎肆
 虐作炮烙之法膏銅柱下加之炭令有罪者行
 焉輙墮炭中以取妲己笑刳切/庳胡切/天易孕婦
[007-3a]
 斮切/側角朝渉之脛其脛耐寒斬而視之/冬月見朝渉水者謂醢九侯
 脯鄂侯囚西伯於羑里酉/羑音乆乃赦之既而西
 伯戡黎侯戡勝也/近王圻之諸祖伊恐奔告于王王曰嗚
 呼我生不有命在天祖伊反曰嗚呼乃罪多參
 在上乃能責命于天參列在上天誅且至乃恃/反報紂也言汝罪惡衆多
天乎/命于紂終不悛比于强諫紂怒曰吾聞聖人之
 心有竅剖比干心箕子懼乃佯狂爲奴紂又囚
 之微子恐殷絶祀遂奔周紂專任嬖臣飛廉惡
 來知政事於是周武王伐紂殷之士女皆篚其
[007-3b]
 幣帛迎周師紂率其衆如林㑹戰于牧野紂卒
 皆不戰前徒倒戈攻于後以北紂走登鹿臺自
 焚死周遂滅殷自成湯受命至是凡六百二十
 九年
司馬溫公稽古錄卷之七