KR2b0014 稽古錄-宋-司馬光 (master)


[004-1a]
司馬溫公稽古錄卷之四
   有虞氏下
 帝作歌曰股肱喜哉元首起哉百工熈哉君也/元首
官之業乃廣言君得良臣乃能致治/股肱之臣喜樂盡忠君之治功乃起百臯陶賡
 之曰元首明哉股肱良哉庶事康哉人君選任/賡續也言
天下衆事無不安者言治安之本在君明/之明則股肱大臣無不忠良大臣忠良則又歌
 曰元首叢脞哉股肱惰哉萬事堕哉無大略明/叢脞細碎
百事荒君既不知治要躬親細務則大臣無所/主好要闇主好詳主好要則百事詳主好詳則
非一人可治故皆堕壊/事事皆觧體不爲用萬事舜老有子商均亦不
[004-1b]
 肖不足傳天下乃命禹攝行天子事舜命禹征
 有苖三旬苖民逆命益賛于禹曰惟德動天無
 遠弗届佐禹欲其脩德致逺/賛佐届至也益以此義滿招損謙受益
 時乃天道人益之是天之常道/自滿者人損之自謙者至諴感神矧
 兹有苖神况有苖乎言易感/諴和也矧况也至和感禹拜昌言曰俞
 班師振旅之遂還師兵入曰班振言整衆/昌當也以益言爲當故拜受而然
 乃誕敷文德文德以來之/逺人不服大布舞干羽于兩階楯/干
舞文舞干賔主階間抑武事/羽翳也皆舞者所執脩闡文敎七旬有苖格而/討
御之者必有道/不服不討自來明舜生三十徵庸試用/始見二十在
[004-2a]
 位位二十八年/歷試二年攝五十載而崩一在五十之數故/舜服堯喪三年其
五十年/爲天子壽百一十二歲禹封舜後於虞而客之
 及周武王克商封舜後胡公於陳賜姓媯氏孔
 子曰後世雖有作者虞帝弗可及也巳矣
   夏后氏上
夏后姒姓曰文命高陽之孫鯀之子也堯命鯀治
 水功不成舜臣堯殛鯀干羽山舉禹使代父治
 水堯舜之道/廢父興子天乃錫禹洪範九疇類也洛出書/洪大範法疇
之以成九類一五行二五事三八政四五紀五/神龜負文而出列于背有數至于九禹因而第
[004-2b]
八庶徵九五福六極/皇極六三德七稽疑禹治水順五行之性循天
 地之理不墮山不崇藪壅者決之滯者導之行
 水於其所無事故功易成禹治水勤勞陸行乗
 車水行乗舟泥行乗橇箕㰅行泥上/子絶切形如山行乗梮
施之履下以上山不蹉跌也/紀錄切以鐡如錐頭長半寸娶塗山氏女歷辛
 壬癸甲四日復往治水塗山氏女生子啓禹過
 門聞啓&KR0561&KR0561孤/音而泣不入視之時下民昏墊念/丁
言困水災/切昏瞀墊陷艱食食/難得禹隨山刋木斬木通道/隨行山林
 與益得禽獸佐民食決九川距四海濬畎澮距
[004-3a]
 川尺深尺曰畎方百里之間廣二尋深二仞曰/距至也決九州名川通之至海一畝之間廣
至川亦入海/澮澮畎濬之平田無水與稷教民播種百穀濬
 川得魚鼈佐民食其流/濬深烝民乃粒萬邦作乂食/米
由此爲治本/曰粒言天下禹分天下爲冀兗青徐揚荆豫梁
 雍九州任土作貢定其貢賦之差/任其土地所有九州攸同四
 隩既宅巳可居/四方之宅九山刋旅九川滌源九澤旣
 陂已滌除泉源無壅塞矣九州之澤巳陂障無/九州名山巳槎木通道而旅祭矣九州之川
矣/決溢四海㑹同九州同風萬國共貫/四海之內㑹同京師庶土交正
 底愼財賦所愼者財貨貢賦言取之有節用之/交俱也衆土俱得其正謂壤墳壚致
[004-3b]
度/有咸則三壤成賦中邦三品成九州之賦明水/皆法壤田上中下大較
除/害又以天下近遠分甸侯綏要荒五服辯諸侯
 職守東漸于海西被于流沙朔南暨聲教也被/漸入
與王者聲教而朝見/及也此言五服之外皆訖于四海堯乃錫禹玄
 圭告厥成功
司馬溫公稽古錄卷之四