KR2b0014 稽古錄-宋-司馬光 (master)


[002-1a]
司馬溫公稽古錄卷之二
   陶唐氏
帝堯祁姓曰放勛帝嚳之子初封於陶後攺封唐
 故曰陶唐氏年十六以唐侯升爲天子都平陽
州/今晉堯欽明文思謂之明經緯天地謂之文道/威儀表備謂之欽照臨四方
謂之思/德純備允恭克讓光被四表格于上下能光充/允信克
其名聞充溢四外至于天地也/格至也既有四德又信恭能讓故克明駿德以
 親九族高祖下至玄孫等列旁支之親大學所/駿大也言堯能脩明其大徳以睦上自
後家齊也/謂身修然九族既睦平章百姓九族之外臣民/百姓國人也言
[002-1b]
[002-1b]
明/又著命羲和曆象日月星辰敬授人時後羲氏/重黎之
㑹十二次曆象其分節謹記天時以授人也/和氏世掌天地四時之官星五星辰日月所
 釐百工庶績咸熙廣也言定四時成歲曆以告/釐治工官庶衆績功咸皆熈
百官衆功皆廣/時授事則能信治時洪水爲災堯咨四岳建百/唐虞
度百事四岳分掌四時及四岳諸侯之政/官内有百揆四岳如今之宰輔百揆掌揆舉能
 者使治之四岳舉鯀切/古本堯知鯀頑嚚傲狠不
 可用口不道忠信之言爲嚚/心不則德義之經爲頑四岳固請試之堯
 屈已從之巳從人/所謂捨鯀治水九年功用弗成堯老
 有子丹朱不肖欲遜位于四岳四岳辭以不德
[002-2a]
 堯使明舉有明德之人搜揚在側陋者衆乃曰
 有鰥在下曰虞舜河中府虞鄉縣媯水之汭舜/舜年三十未娶故曰鰥虞今
也/所居帝曰俞予聞如何舜而不用亦任天下之/俞然也然其所舉堯聞
自任也/耳目不岳曰瞽子父頑毋嚚象傲能分別善惡/舜父有目不
之字傲慢不友言皆惡/故時人謂之瞽瞍象舜弟克諧以孝烝烝乂不
 格姦使進進於善道以至自治不至陷入於姦/諧和烝進也言能以至孝和諧頑嚚昏傲
無惡不化/惡盛德之至帝曰朕其試哉試之者將授以大/舜至德升聞堯獨
不重愼/任不得女于時觀厥刑于二女於是以二女妻/女妻刑法也堯
女以治家觀治國/舜觀其法度接二釐降二女于媯汭嬪于虞下/降
[002-2b]
帝女之心使行婦道于虞氏/嬪婦也舜爲匹夫能以義理下帝曰欽哉能脩/歎舜
則其所能者大矣/巳行敬以化帝女於是登舜於朝歷試諸難以/試
難事/治民之既有大功遂使攝行天子事堯在位一
 百一年壽百一十七歲而崩百姓哀慕如喪考
 妣舜封堯後於唐爲虞賔
司馬溫公稽古錄卷之二
[002-3a]