KR2a0006 史記疑問-清-邵泰衢 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   史部一
 史記疑問    正史類
 提要
  臣/等謹案史記疑問三卷
  國朝邵泰衢撰泰衢有檀弓疑問等書已著録
  史記採衆説以成書徴引浩博不免牴牾班
  固嘗議其宗㫖之乖劉知幾頗摘其體例之
  謬至其叙述之罅漏先儒雖往往疑之而未
[000-1b]
  有専著一書抉其疎舛者泰衢獨旁引異同
  而一一斷之以理如謂髙祖紀解縱罪人坦
  然回沛之非情實留侯世家諸將偶語沙中
  之不可信李陵𫝊兵矢既盡尚殺匈奴萬餘
  人之言為誇誕據功臣表漢九年吕澤已死
  而駁留侯世家所紀漢十一年不應又有吕
  澤大抵皆叅互審勘得其間隙故所論多精
  確不移洵足袪讀史之惑不但如呉縝之糾
[000-2a]
  新唐書祇求諸字句間也是書本與所作檀
  弓疑問合為一編今以檀弓疑問入經部而
  是書析入史部俾各從其類焉乾隆四十六
  年正月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀