KR5b0295 道教靈驗記--杜光庭 (ZTDZ)[000-100801a]
道教靈驗記序
   宋徽宗御製
夫妙道本於混成至神彰於不測經誥所以
宣契象宫觀所以宅威靈符籙所以備真科
齋祠所以逹精懇驗徵應之非一明肹蠁之
無差誠覺寤於蒼黔而彰亶於善惡也朕顧
惟寡昧獲纂隆平荷祉福之咸臻務齊明而
匪懈思揚妙理普示羣生因覽杜光庭所集
道敎靈驗記二十卷其事顯而要其旨實而
詳今昔所聞盈編而有次殊尤之迹開卷以


斯存冀永流傳俾刋方版庶資訓範克暢淳
風直敘厥由題於篇首云爾
   杜光庭撰
道之爲用也無言無爲道之爲體也有情有
信無爲則任物自化有信則應用隨機自化
則冥乎至真隨機則彰乎立教經曰善者吾
善之不善者吾亦善之德善此明太上渾其
心而等觀赤子也書曰不獨親其親天下皆
親不獨子其子天下皆子此明聖人體其道
而慈育蒼生也惡不可肆善不可沮當賞罰
[000-100801b]
以評之經曰人之不善何棄之有故立天子
置三公此聖人敎民捨惡從善也又曰爲惡
於明顯者人得而誅之爲惡於幽闇者鬼得
而誅之又曰爲善者善氣至爲惡者惡氣至
此太上垂懲勸之旨也書曰惟上帝不常作
善降之百祥作不善降之百殃此聖人法天
道福善禍淫之戒也由是論之罪福報應猶
響答影隨不差毫末豈獨道釋言其事哉抑
儒術書之固亦久矣宣王之夢杜伯晉侯之
夢大癘恭世子之非罪渾良夫之無辜化豕


之報齊侯結草之酬魏氏良宵之殂駟帶鄭
玄之捽劉蘭直筆不遺良史攸載足可以爲
罪福之鍳戒善惡之準繩者也況積善有餘
福積惡有餘殃幽則有鬼神明則有刑憲斯
亦勸善懲惡至矣大道不宰
太上好生固無責於芻狗而示其報應直以
法宇像設有所主張真文靈科有所拱衞茍
或侵侮必陷罪尤故歷代以來彰驗多矣成
紀李齊之道門集驗記十卷始平蘇懷楚玄
門靈驗記十卷俱行於世今訪諸耆舊採之
[000-100801c]
見聞作道敎靈驗記凡二十卷庶廣慎徵之
旨以弘崇善之階直而不文聊記其事